VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Mua sắm xe ô tô đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mua sắm xe ô tô đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài

Việc mua sắm xe ô tô trong năm 2017 đối với chương trình/dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài đã được hướng dẫn tại Công văn 2676/BTC-QLCS ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính gửi các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hoàn thiện luật chứng khoán đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam

Bộ Tài chính trình Dự thảo Quyết định Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020

Công văn 2676/BTC-QLCS ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước năm 2017 và việc nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Bên cạnh các hướng dẫn về việc mua sắm mới xe ô tô (bao gồm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Công văn 2676/BTC-QLCS nêu rõ nguyên tắc mua sắm xe ô tô đối với chương trình/dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài trong năm 2017. Theo đó:

Đối với các chương trình/dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại: Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững yêu cầu: Nợ công chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Do vậy, không sử dụng vốn vay nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình/dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô.

Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và trong phạm vi tổng mức đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài: Các cơ quan, đơn vị, ban quản lý dự án có nhu cầu trang bị phương tiện đi lại, xe ô tô cần xây dựng phương án trang bị xe ô tô, phương tiện đi lại, phương án sử dụng, đối tượng sử dụng, nguồn kinh phí và khả năng bố trí kinh phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, báo cáo cơ quan chủ quản để lấy ý kiến Bộ Tài chính trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm, tiếp nhận chương trình/dự án/khoản viện trợ phi dự án.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM