VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước theo quy định nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước theo quy định nào?

UBND xã Hương Sơn, Bắc Giang có hỏi: Hiện nay, địa phương đang vướng mắc việc quyết toán kinh phí bồi thường (Bồi thường đất, vật kiến trúc và hỗ trợ), cấp huyện đã phê duyệt phương án, chủ đầu tư đã thanh toán cho dân, nay đề nghị quyết toán thì cơ quan nào thẩm tra và cấp nào phê duyệt quyết toán, nguồn vốn?

Xử lý vướng mắc tiền chậm nộp thuế

Khi nào được xác định lại doanh thu khoán?

Đơn vị trực thuộc có được tham gia đấu thầu?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (hiện hành là Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước), việc quyết toán chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện như sau:

“2. Thẩm tra chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

a) Thẩm tra chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do chủ đầu tư hoặc Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện: Đối chiếu giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư với dự toán kinh phí trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự toán chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra danh sách chi trả cho các tổ chức, cá nhân nhận tiền bồi thường đã có chữ ký xác nhận theo quy định để xác định giá trị quyết toán.

b) Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

c) Trường hợp nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập: việc lập báo cáo quyết toán và thẩm tra quyết toán thực hiện như một dự án đầu tư độc lập.

d) Trường hợp nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hạng mục tách ra từ một dự án đầu tư, thành lập Ban quản lý dự án phần bồi thường, giải phóng mặt bằng riêng biệt với Ban quản lý dự án phần xây dựng: Ban quản lý dự án phần bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; gửi báo cáo quyết toán đã được phê duyệt tới chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình để lập báo cáo quyết toán chung trong toàn bộ dự án. Khi thẩm tra quyết toán toàn bộ dự án, không phải thẩm tra lại phần chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Đề nghị bạn đọc căn cứ quy định về các trường hợp nêu trên để thực hiện quyết toán chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư đúng thẩm quyền và theo đúng các quy định của pháp luật.
TCTC (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm