Tổ chức phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN theo Thông tư số 199/2012/TT-BTC

PV.

(Taichinh) -
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4592 /TCT-CS ngày 20/12/2012 trả lời cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chuyền đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Thông tư số 199/2012/TT-BTC.
Ảnh minh họa.Nguồn:InternetẢnh minh họa.Nguồn:Internet
Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưư đăi theo cam kết WTO.

Nội dung Thông tư bao gồm 5 Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc lựa chọn chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN.

Điều 3. Phương thức lựa chọn chuyển đồi ưu đăi thuế TNDN.

Điều 4. Thủ tục thực hiện chuyển đồi ưu đãi.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

Theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 199/2012/TT-BTC thì:

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức trờ thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (ngày 11 tháng 1 năm 2007) mà có thu nhập từ hoạt động kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước, về thuế TNDN thì tiếp tục được huởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại các văn bản pháp luật này đến hết năm 2011 (trừ doanh nghiệp dệt may đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu).

Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khấu mà bị chấm đứt ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO, kể từ năm 2012 được lựa chọn để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điêu kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu).

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp việc lựa chọn phương án hưởng ưu đăi thuế theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 199/2012/TT-BTC.

Thời hạn gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2012 theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai hưởng ưu đãi thuế TNDN (kể cả đã thồng báo với cơ quan thuế) mà mức ưu đãi lựa chọn thực hiện chuyền đổi thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Thông tư này hoặc không phù hợp với việc lựa chọn chuyển đổi ưu đãi theo quy định tại Thông tư này thì được kê khai điều chỉnh bồ sung theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế, đồng thời phải có văn bản thông báo lại cho cơ quan thuế việc lựa chọn mức ưu đãi phù họp với việc chuyển đổi ưu đãi theo quy định tại Thông tư này.

Để các doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện vê tỷ lệ xuất khẩu (trừ doanh nghiệp dệt, may) mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện về tỳ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO thuộc Cục Thuế quàn lý trực tiếp nắm bắt và kê khai đúng quy định theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 199/2012/TT-BTC nêu trên. Đề nghị Cục thuế phố biến, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp.

Cục Thuế có thể phổ biến cùng đồng thời bằng nhiều hình thức: thông tin trên báo đài, trên mạng, gửi văn bản đến các doanh nghiệp qua bưu điện, qua thư điện tử... đàm bảo đê doanh nghiệp biết và thực hiện. Lưu ý hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai chuyển đồi ưu đãi theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 199/2012/TT-BTC và gửi cơ quan thuế cùng thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2012 (chậm nhất là ngày 31/3/2013 đối với các DN áp dụng kỳ tính thuế TNDN theo năm dương lịch).

Trong quá trình phổ biến, hướng dẫn nếu có phát sinh vướng mẳc vượt quá thẩm quyền của Cục thuế đề nghị tổng hợp bảo cáo về Tồng cục thuế trước ngày 30/1/2013 đề trình các cấp có thẩm quyền hướng dẫn bổ sung theo quy định.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục