VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Xác định đối tượng nộp thuế bảo vệ môi trường?

Ảnh minh họa.Nguồn:Internet

Xác định đối tượng nộp thuế bảo vệ môi trường?

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 7156 /TCHQ-TXNK ngày 20/12/2012 gửi Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc xác định đối tượng nộp thuế bảo vệ môi trường (BVMT).

Trước đó, Cục Hải quan TP. Đà Nằng đã có công văn số 1481/HQĐNg-KTSTQ ngày 5/10/2012 gửi Tổng cục Hải quan về việc xác định đổi tượng nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng tạm nhập - tái xuất xuất bán vào khu phi thuế quan, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1 công văn số 9048/BTC-CST ngày 06/07/2012 của Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về thuế BVMT đối với hàng hóa mua bán từ trong nước vào khu phi thuế quan thì: “Việc xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để tỉnh thuế BVMT là khi hàng hóa được xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ Tài chính (có hiệu lục từ ngày 15/11/2012) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường thì: Bổ sung thêm điếm 2.4 vào khoản 2 Điều 7 như sau:

“2.4. Hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường được sản xuất trong nước hoặc trong khu phi thuế quan và bán ra giữa trong nước và khu phi thuế quan, trong khu phi thuế quan, giữa các khu phi thuế quan với nhau và xuất nhập khẩu tại chỗ (trong lãnh thổ Việt Nam) (trừ bao bì được sản xuất để đóng gỏi sản phẩm theo quy định tại tiết a2 và a3 điểm a Điều I Thông tư này) thì cơ sở sản xuất hàng hoả phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường.

Việc xác định hàng hoá xuât khẩu, nhập khẩu để tính thuê bảo vệ môi trường là khi hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. ”

Như vậy, trường hợp các doanh nghiệp tạm nhập dầu, mỡ nhờn sau đó làm thủ tục tái xuất vào khu phi thuế quan thì chưa được coi là tái xuất qua biên giới Việt Nam Do đó, mặt hàng dầu mỡ nhờn tạm nhập tái xuất này là hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp tạm nhập dầu, mờ nhờn phải phải nộp thuế BVMT.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM