VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Xử lý vướng mắc tiền chậm nộp thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Xử lý vướng mắc tiền chậm nộp thuế

Trả lời Công văn số 693/HQĐL-KTSTQ ngày 7/6/2016 của Cục Hải quan Đắc Lắc về xử lý vướng mắc tiền chậm nộp thuế, ngày 29/6/2016, Tổng cục Hải quan có Công văn 6046/TCHQ-TXNK hướng dẫn như sau:

Khi nào được xác định lại doanh thu khoán?

Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp

Những giao dịch nào không thanh toán bằng tiền mặt

Đơn vị trực thuộc có được tham gia đấu thầu?

Theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:

- Khoản 5 Điều 42 quy định thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định: “a) Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó;”

- Điều 46 quy định về nộp thuế đối với hàng hóa phải phân tích, giám định: “Đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp thì người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 33 và Điều 42 Thông tư này.

Nếu kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai của người nộp thuế dẫn đến có thay đổi về số tiền thuế phải nộp thì sau khi có thông báo của cơ quan hải quan về kết quả phân tích, giám định, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin trên hệ thống, nộp thuế, không phải tính tiền chậm nộp, giám định hoặc được hoàn trả số tiền thuế đã nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật...”

Theo quy định trên, mặt hàng “Hệ thống giàn trồng trong nhà kính” do Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trường Hoàng nhập khẩu, theo báo cáo của Cục Hải quan Đắc Lắc thì không phải là hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp, do đó không thuộc trường hợp áp dụng quy định tại Điều 46 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Vì vậy, đối với trường hợp của Công ty TNHH TM dịch vụ Trường Hoàng, sau khi có kết luận kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Đắc Lắc ra quyết định ấn định tiền thuế phải nộp thì việc nộp thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Thông tư38/2015/TT-BTC nêu trên. Theo đó, đối với tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 1/7/2013 bị ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó. Số tiền thuế ấn định phải tính tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hàng hóa đến ngày liền kề trước ngày Công ty nộp tiền thuế ấn định vào NSNN theo quy định tại Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo Tổng cục Thuế

Có thể bạn quan tâm