VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn mới về cách chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Hướng dẫn mới về cách chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức

Đối với công chức chuyên ngành hành chính được quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan hành nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiến lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Người tham gia BHYT được cấp một số định danh duy nhất

Lương hưu ổn định hơn bảo hiểm xã hội một lần

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2017

Chế độ đối với người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Công chức đang giữ các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (cũ) theo quy định tại Quyết định 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính sang các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (mới) quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV:

Đối với ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên

Công chức đã được bổ nhiệm ở ngạch nào thì tiếp tục xếp lương theo ngạch đó.

Đối với ngạch cán sự

Nếu công chức đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc, đang xếp lương theo loại A0 quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mã số 01.004).

Việc xếp lương được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV

Nếu công chức đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc, đang xếp lương theo loại B quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mã số 01.004). Việc xếp lương được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Nếu công chức chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp với vị trí công việc, đang xếp lương theo loại B quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục hưởng theo hệ số lương hiện hưởng trong hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập, nâng cao trình độ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch cán sự (mới).

Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch cán sự (mới) thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch cán sự. Trường hợp công chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét bố trí lại công tác phù hợp với trình độ đào tạo hoặc thực hiện tinh giản biên chế.

Đối với ngạch nhân viên

Đối với các đối tượng đảm nhiệm vị trí công việc thừa hành, phục vụ đã được tuyển dụng vào làm công chức theo quy định, có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, riêng trường hợp lái xe thì phải có bằng lái được cơ quan có thẩm quyền cấp thì được bổ nhiệm vào ngạch nhân viên (mã số 01.005). Việc xếp lương được thực hiện theo Khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Đối với trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với vị trí công việc thì tiếp tục xếp lương theo ngạch hiện hưởng của Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 4) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP trong hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của ngạch nhân viên mới.

Nếu công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn của ngạch nhân viên mới, thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch nhân viên. Nếu công chức được cử đi học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét thực hiện tinh giản biên chế.

Mời các bạn xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức tại file đính kèm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM