VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Mức thu phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm

Mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam là 0,03% phí bảo hiểm gốc. Nguồn: internet

Mức thu phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm

Ngày 3/1/2020, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2020 và áp dụng từ năm tài chính 2020.

Bảo hiểm đồng loạt khởi động mùa kinh doanh mới

Tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Năm 2020, thị trường bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 20%

Năm 2019, doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế trên 376,5 nghìn tỷ đồng

Thông tư số 01/2020/TT-BTC quy định, người nộp phí là các tổ chức kinh doanh bảo hiểm đã được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam, bao gồm: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; Doanh nghiệp tái bảo hiểm; Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này.

Mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam là 0,03% phí bảo hiểm gốc (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí bảo hiểm gốc).

Mức thu phí đối với doanh nghiệp tái bảo hiểm là 0,03% phí nhận tái bảo hiểm (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí nhận tái bảo hiểm); Đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là 0,03% doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm.

Theo Thông tư số 01/2020/TT-BTC, người nộp phí thực hiện nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước. Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm tính theo năm và nộp 02 kỳ.

Chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm, người nộp phí tính và nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm cho 06 tháng đầu năm (kỳ 1), như sau: Số phí phải nộp = phí bảo hiểm gốc (hoặc phí nhận tái bảo hiểm hoặc doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm) 06 tháng đầu năm x 0,03%.

Chậm nhất là ngày 30/4 năm sau, người nộp phí tính và nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm cho năm tài chính trước liền kề (kỳ 2) như sau: Số phí phải nộp = phí bảo hiểm gốc (hoặc phí nhận tái bảo hiểm hoặc doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm) năm tài chính trước liền kề x 0,03% - số phí đã nộp kỳ 1.

Thông tư số 01/2020/TT-BTC nêu rõ, chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm thu được với cơ quan thuế theo tháng, quyết toán năm. Tổ chức thu phí nộp 52% số tiền phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiêu mục của Mục lục ngân sách nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM