VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Những điểm mới trong cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư số 27/2020/TT-BTC hướng dẫn chi tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo phục vụ công tác lập kế hoạch, rà soát chuyển đổi TCVN, QCKT.

Những điểm mới trong cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Kể từ ngày 05/6/2020, quy định về cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật sẽ chính thức được áp dụng theo Thông tư số 27/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Không ngừng phát triển hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật hiện nay

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Do tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xã hội (lạm phát, tiền lương...) và tác động từ sự thay đổi của cơ chế, chính sách, đến nay, cơ chế quản lý tài chính này đã bộc lộ một số hạn chế cần xem xét, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện. Trước tình hình đó, ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) và Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT), thay thế Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN, với một số điểm mới đáng chú ý:

Về nội dung chi xây dựng TCVN và QCKT

Theo Thông tư số 27/2020/TT-BTC, nội dung chi trực tiếp cho việc xây dựng TCVN và QCKT gồm: Chi công lao động thuê ngoài đối với các cán bộ, chuyên gia trực tiếp tham gia xây dựng dự thảo TCVN, QCKT; Chi công tác nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, phân tích kết quả điều tra, khảo sát, thử nghiệm, khảo nghiệm phục vụ cho việc xây dựng dự thảo TCVN, QCKT; Chi thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài phục vụ công tác xây dựng TCVN, QCKT (nếu có); Chi thực hiện các hoạt động khảo sát, điều tra phục vụ công tác xây dựng dự thảo TCVN, QCKT; Chi mua mẫu, thử nghiệm, khảo nghiệm trong nước, ngoài nước về các nội dung của dự thảo TCVN, QCKT (nếu có)...

Nội dung chi phục vụ công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền quản lý hoạt động xây dựng TCVN, QCKT bao gồm: Chi tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo phục vụ công tác lập kế hoạch, rà soát chuyển đổi TCVN, QCKT; Chi họp Hội đồng thẩm tra, Hội đồng thẩm định dự thảo TCVN, QCKT; Chi nhận xét đánh giá phản biện của thành viên Hội đồng thẩm tra, Hội đồng thẩm định có báo cáo phản biện, đánh giá thẩm định về dự thảo TCVN, QCKT; Chi công tác phí cho các thành viên Hội đồng thẩm định (nếu có); Các khoản chi văn phòng phẩm, chi phí in ấn...

Về định mức chi xây dựng TCVN, QCKT

Thông tư số 27/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ định mức chi xây dựng TCVN, QCKT, trong đó bổ sung các khoản chi chưa được quy định trước đây tại Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN như: Chi thực hiện hoạt động nghiên cứu đánh giá thực trạng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, xây dựng báo cáo phân tích kết quả khảo sát, khảo nghiệm, thử nghiệm; chi mua mẫu, thử nghiệm liên quan đến các chỉ tiêu kỹ thuật của dự thảo TCVN, QCKT (nếu có)…

Cụ thể, chi công lao động thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo TCVN, QCKT (nếu có) là 20 triệu đồng/01 dự thảo đối với TCVN, QCKT không cần phải khảo sát, khảo nghiệm; tối đa 45 triệu đồng/01 dự thảo đối với TCVN, QCKT cần phải khảo sát, khảo nghiệm. Chi lập dự án TCVN, QCKT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 1,5 triệu đồng/01 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chi thuê chuyên gia nước ngoài không vượt quá 50% tổng dự toán kinh phí của dự án xây dựng TCVN, QCKT. Chi lấy ý kiến nhận xét của thành viên ban kỹ thuật TCVN, ban biên soạn hoặc tổ biên soạn xây dựng TCVN, của các chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo TCVN, QCKT tối đa là 500 nghìn đồng/thành viên đối với mỗi dự thảo TCVN, QCKT. Chi mua mẫu, thử nghiệm, khảo nghiệm trong nước, ngoài nước về các nội dung của dự thảo TCVN, QCKT tùy theo từng lĩnh vực cụ thể thực hiện theo yêu cầu thực tế phát sinh và báo giá tương ứng của nhà cung cấp. Chi họp hội đồng thẩm tra, thẩm định dự thảo TCVN, QCKT đối với chủ tịch hội đồng tối đa 1 triệu đồng/người/buổi; các thành viên hội đồng tối đa 500.000 đồng/người/buổi...

Về lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí xây dựng TCVN, QCKT

Việc lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí xây dựng TCVN, QCKT thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN của các cấp có thẩm quyền; căn cứ vào nội dung, yêu cầu khối lượng công việc xây dựng các dự án TCVN, QCKT; căn cứ vào các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BTC, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng TCVN, QCKT lập dự toán kinh phí xây dựng TCVN, QCKT trình cơ quan chủ quản. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ kế hoạch xây dựng TCVN, QCKT thuộc lĩnh vực quản lý và dự toán kinh phí xây dựng TCVN, QCKT do các đơn vị trực thuộc lập theo quy định của Thông tư này để tổng hợp chung vào dự toán của bộ, ngành, địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Về phân bổ và giao dự toán, căn cứ dự toán chi NSNN được cấp có thẩm quyền giao; các Bộ, ngành, địa phương phân bổ và giao dự toán kinh phí xây dựng TCVN, QCKT theo nội dung chi quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn và Thông tư số 27/2020/TT-BTC; đồng thời gửi cơ quan tài chính cùng cấp và Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để kiểm tra và thực hiện.

Về thực hiện dự toán chi ngân sách, căn cứ dự toán chi ngân sách được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

Về báo cáo quyết toán, các đơn vị được giao dự toán kinh phí xây dựng TCVN, QCKT phải thực hiện công tác khóa sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán. Trình tự lập, mẫu biểu báo cáo, thời gian nộp và trách nhiệm xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành. Kinh phí xây dựng TCVN, QCKT được quyết toán phù hợp với nguồn kinh phí sử dụng và phù hợp với mục chi tương ứng của mục lục NSNN theo quy định hiện hành và tổng hợp trong báo cáo quyết toán hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Việc xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán kinh phí xây dựng TCVN, QCKT hàng năm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM