VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính

Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí.

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính

Ngày 18/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1617/QĐ-BTC về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng thuế suất 15%

Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Theo đó, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính (sau đây gọi là Người phát ngôn) bao gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính; Một Thứ trưởng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; Người được ủy quyền phát ngôn gồm: Các Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính hoặc người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề liên quan (sau đây gọi chung là Người được ủy quyền phát ngôn).

Bên cạnh đó, Quy chế quy định cụ thể về các hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin gồm:

Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ: Thứ trưởng được giao nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Tài chính chủ trì, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính và các hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí thông qua các hình thức quy định tại Điều 3 Quy chế này.

Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường: Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

Một là, trường hợp xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.

Hai là, đối với sự cố liên quan đến nhiều Bộ, ngành, nhiều tỉnh, thành phố, Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu Bộ Tài chính được Chính phủ giao chủ trì xử lý mà cần có ngay thông tin ban đầu của Bộ Tài chính thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra và phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí thường xuyên trong quá trình xử lý sự cố.

Ba là, khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại Khoản 1 Điều này.

Bốn là, khi có căn cứ xác định rõ báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do Bộ Tài chính quản lý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó đăng, phát ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Năm là, trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề hoặc cung cấp thông tin cho báo chí tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Những nội dung về quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Quy chế quy định như sau:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ cho Người phát ngôn của Bộ Tài chính hoặc ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 2 Quy chế này.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của Bộ Tài chính.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí kể cả trong trường hợp đã giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Tài chính thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin bị sai lệch với quan điểm của Bộ Tài chính hoặc yêu cầu Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn cải chính thông tin.

Về quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn, Quy chế nêu cụ thể như sau:

Thứ nhất, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh đại diện Bộ Tài chính hoặc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Thứ hai, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy chế này để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Tài chính khi có yêu cầu của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin.

Thứ ba, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật báo chí.

Thứ tư, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy chế này và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài chính về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Thứ năm, đối với trường hợp phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí với nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều đơn vị thuộc Bộ: Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị và chịu trách nhiệm về dự thảo nội dung thông tin để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt và phát ngôn hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị chủ trì phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực vực phụ trách, đồng thời phối hợp với đơn vị chủ trì trình Bộ dự thảo nội dung thông tin và phát ngôn về lĩnh vực đơn vị phụ trách nếu được yêu cầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM