VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Rút gọn trình tự báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Rút gọn trình tự báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 24/02/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước ký Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước KTNN.

Hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ theo luật kế toán năm 2015

Kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ quản lý

Theo đó, trình tự các bước lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán như sau:

-  Lập dự thảo báo cáo kiểm toán;

- Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán;

- Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán;

-  Hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán, gửi lấy ý kiến đơn vị được kiểm toán;

- Thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán;

- Phát hành báo cáo kiểm toán.

Như vậy, so với quy định hiện nay tại Quyết định 03/2008/QĐ-KTNN thì:

- Trình tự các bước để tiến tới phát hành báo cáo kiểm toán của KTNN đã có phần rút gọn từ 7 bước xuống còn 6 bước.

- Thẩm quyền xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán sau khi lập được thực hiện bởi Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chứ không phải Kiểm toán trưởng.

Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 10/4/2017.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM