VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 2016

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Kho bạc Nhà nước:

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 2016

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - Ngân sách Nhà nước (Chỉ thị 22) và Thông báo số 292/TB-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Tài chính thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc triển khai Chỉ thị 22, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước đã có Chỉ thị số 294/CT-KBNN ngày 07/7/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ tài chính Ngân sách Nhà nước năm 2016.

Những kết quả đạt được từ thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Điều tiết ngân sách nhằm đảm bảo công bằng giữa các địa phương

Thu ngân sách nhà nước đạt 80,9% dự toán năm 2016

Điểm lại 07 thông tin kinh tế - tài chính nổi bật tuần qua

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) yêu cầu Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện một số công việc sau:

Về tổ chức thu ngân sách nhà nước

Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu, cơ quan tài chính trên địa bàn thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện dự án “Hiện đại hoá quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan thuế, kho bạc, hải quan và tài chính”; tăng cường triển khai công tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước (NSNN) với các ngân hàng thương mại và triển khai có hiệu quả các hình thức thu, nộp NSNN hiện đại (ATM, internet, POS); đẩy mạnh thực hiện việc thu nộp NSNN (kể cả thu phạt vi phạm hành chính) bằng tiền mặt tại các chi nhánh, điểm giao dịch của ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản, nhằm tạo thuận lợi cho người nộp NSNN và tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu nộp NSNN.

Về kiểm soát chi ngân sách nhà nước

Đối với chi thường xuyên: Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi, đảm bảo chặt chẽ, theo đúng chế độ quy định; kiên quyết từ chối không thanh toán, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các Bộ, ngành và địa phương, nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ, nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu, trừ các khoản được phép thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện; tổ chức kiểm soát chi chặt chẽ các khoản chi bằng Lệnh chi tiền, các khoản chi bằng tiền mặt, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ và đúng đối tượng được phép chi bằng Lệnh chi tiền, chi bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

Kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi bằng tiền mặt do đơn vị dự toán đề nghị không đúng nội dung được phép chi bằng tiền mặt; phối hợp với cơ quan tài chính các cấp thực hiện việc chi từ nguồn ứng trước và chuyển nguồn chi thường xuyên theo đúng chế độ quy định; chỉ thực hiện chuyển nguồn chi thường xuyên đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thật sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan thuế thực hiện kiểm soát hoàn thuế, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của nhà nước; thực hiện tạm dừng thanh toán một số khoản chi chưa thực sự cấp thiết theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách các cấp để ưu tiên xử lý các nhiệm vụ chi quan trọng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản: Tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Luật Xây dựng; các Nghị định của Chính phủ; đồng thời, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện kiểm soát chi đầu tư theo đúng quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN.

Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển: Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan, phối hợp tốt với chủ đầu tư, kịp thời nắm bắt và chủ động xử lý, tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý giải quyết.

Các đơn vị KBNN cần chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành để thông tin, phổ biến đến các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về các quy định mới trong công tác kiểm soát chi đầu tư; từ đó, trao đổi, tọa đàm với chủ đầu tư tìm biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo chỉ đạo của Chỉ thị 22.

Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn của KBNN về thực hiện công tác báo cáo tại Công văn số 2181/KBNNKSC ngày 25/5/2016 về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình kiểm soát chi đầu tư; Thông báo số 2711/TB-KBNN ngày 22/6/2016 thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc KBNN về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN và vốn đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành.

Về cải cách thủ tục hành chính

Rà soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm phát hiện những thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở đối với cá nhân, tổ chức trong quá trình tổ chức thực hiện thu, chi NSNN. Trên cơ sở đó, kiến nghị KBNN cấp trên để báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch với KBNN.

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐCP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cụ thể: Tổ chức thực hiện đầy đủ việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn của KBNN tại Công văn số 1015/ KBNN-THPC ngày 25/4/2014 về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện niêm yết công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên bảng niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở các đơn vị KBNN theo Quyết định số 1213/ QĐ-KBNN ngày 03/11/2015 của Tổng Giám đốc KBNN về Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính trong hệ thống KBNN.

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ theo đúng quy định hiện hành; thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và chế độ báo cáo về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM