thuế trung hạn (giai đoạn 2016-2018) kèm theo các nội dung hoạt động hàng năm trong từng lĩnh vực quản lý thuế."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thể chế thuế sẽ cải cách như thế nào trong giai đoạn 2016 - 2018 ?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Thể chế thuế sẽ cải cách như thế nào trong giai đoạn 2016 - 2018 ?

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 2541/QĐ-TCT ngày 26/12/2016 về Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn (giai đoạn 2016-2018) kèm theo các nội dung hoạt động hàng năm trong từng lĩnh vực quản lý thuế.

Chính sách thuế mới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

10 sự kiện nổi bật về công tác thuế 2016

Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động

Chạy nước rút để đạt chỉ tiêu về nộp thuế điện tử

Cải cách thể chế thuế là một trong những nội dung quan trọng của Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn giai đoạn 2016-2018 với 11 hoạt động cải cách về về chính sách thuế và 10 hoạt động cải cách về thể chế quản lý thuế.

Theo đó, 11 hoạt động cải cách về về chính sách sẽ bao gồm: Sơ kết 3 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng; Sơ kết 3 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt; Sơ kết 3 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Sơ kết 2 năm thực hiện Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân; Ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tài nguyên; Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật thực hiện Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp; Tổng kết đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Xây dựng Luật Thuế Tài sản; Triển khai thực hiện Luật Thuế bảo vệ môi trường; Sửa đổi, bổ sung chính sách đối với các khoản thu từ thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên; Triển khai thực hiện Luật Phí, lệ phí.

10 hoạt động cải cách về thể chế quản lý thuế bao gồm: Sửa đổi, bổ sung các quy định về thể chế quản lý thuế; Hệ thống hóa, rà soát, hoàn thiện các quy định để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng quản lý rủi ro; Xây dựng, rà soát, hoàn thiện các quy định đối với chống chuyển giá; Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách theo hướng xã hội hóa hoạt động quản lý đối với đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế; Sửa đổi, bổ sung quy định đối với cá nhân kinh doanh; Hoàn thiện Chế độ kế toán thuế nội địa; Xây dựng, hoàn thiện quy định về hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; Xây dựng, ban hành quy định đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, rượu bia khi thực hiện công nghệ in tem, tem điện tử; Hoàn thiện quy định để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu người nộp thuế; Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn giai đoạn 2016 – 2018 cũng xác định những hoạt động lớn đối với công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, gồm:

(1) Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ giáo dục phổ biến pháp luật thuế phù hợp với từng nhóm người nộp thuế, gồm: Hoàn thiện các dịch vụ công điện tử để hỗ trợ người nộp thuế; Triển khai dịch vụ một cửa điện tử và hỗ trợ trực tuyến tập trung;

(2) Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ về thuế, gồm: Thiết kế các chương trình, sản phẩm dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế; Xây dựng và áp dụng tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế; Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa tại cơ quan thuế các cấp; Tái thiết kế quy trình hỗ trợ người nộp thuế trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin;

(3) Phát triển dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế thông qua cơ chế hợp tác với các tổ chức, cá nhân bên ngoài, gồm: Phát triển dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế thông qua cơ chế hợp tác với các tổ chức, cá nhân bên ngoài cơ quan thuế; Phát triển hệ thống trung gian thuế, đặc biệt là các đại lý thuế;

(4) Khảo sát mức độ hài lòng của người nộp thuế, tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người nộp thuế về các dịch vụ, sản phẩm của cơ quan thuế thông qua hình thức khảo sát/ điều tra qua thư điện tử, điện thoại, trang thông tin điện tử, hội nghị,..

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng ban hành kèm theo Quyết định số 2541/QĐ-TCT về kế hoạch  cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra người nộp thuế trung hạn giai đoạn 2016-2018 như:

(1) Nâng cao chất lượng và ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, thanh tra, kiểm tra thuế, gồm: Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, công chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế; Thực hiện việc tổ chức sát hạch kiến thức và kỹ năng thanh tra, kiểm tra thuế đối với công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra; Xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả công việc kết hợp với bố trí, sử dụng luân phiên, luân chuyển cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế; Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế giám sát hoạt động đoàn thanh tra, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan thuế các cấp; Ban hành mô hình trao đổi nghiệp vụ và kỹ năng thanh tra, kiểm tra thuế tập trung trong toàn ngành;

(2) Áp dụng quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế;

(3) Đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra theo hướng thống nhất, hiện đại, chính quy, gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách về thanh tra, kiểm tra thuế; Phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan liên quan; Xây dựng và thực hiện chương trình, biện pháp thanh tra, kiểm tra phù hợp với từng nhóm đối tượng, theo chuyên ngành; Thanh tra giá chuyển nhượng; Nghiên cứu, áp dụng hình thức thanh tra, kiểm tra bằng phương pháp điện tử; Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra.

Quyết định số 2541/QĐ-TCT ngày 26/12/2016 về Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn (giai đoạn 2016-2018) của Tổng cục Thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


PV.

Có thể bạn quan tâm