VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổ chức kinh doanh chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt trong trường hợp nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổ chức kinh doanh chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt trong trường hợp nào?

Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2017/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2017.

Hướng dẫn điều kiện kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan

Đến năm 2020, đưa dư nợ thị trường trái phiếu đạt 45% GDP

Từ 16/10/2017, thí điểm nộp thuế điện tử qua ngân hàng và thông quan 24/7

Quy định về giám sát với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Theo Thông tư, định kỳ hàng tháng, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính theo mẫu quy định. Báo cáo phải được gửi bằng tệp thông tin điện tử trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc tháng.
Đồng thời, bên cạnh chế độ báo cáo định kỳ, các tổ chức kinh doanh chứng khoán phải đáp ứng nghiêm ngặt chế độ báo cáo bất thường, như kể từ khi tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 180%, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo UBCKNN tỷ lệ vốn khả dụng 1 tháng 2 lần, trong vòng 3 ngày làm việc sau ngày 15 và 30 hàng tháng. Kể từ khi tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 150%, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo tỷ lệ vốn khả dụng 1 tuần 1 lần, trước 16 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần...
Theo đó, UBCKNN sẽ ra quyết định kiểm soát  đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong các trường hợp sau:
Thứ nhất, các tổ chức kinh doanh chứng khoán có tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180% trong tất cả các kỳ báo cáo trong 3 tháng liên tục;

Thứ hai, các tổ chức kinh doanh chứng khoán có tỷ lệ vốn khả dụng đã được soát xét hoặc được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ 150% đến dưới 180%;

Thứ ba, trong trường hợp Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý kiến không thấp thuận (hoặc ý kiến trái ngược), từ chối đưa ra ý kiến (hoặc không thể đưa ra ý kiến), ý kiến ngoại trừ một số chỉ tiêu của báo cáo này mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng sẽ dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180%.

Sau thời hạn 6 tháng, từ ngày bị đặt vào tình trạng kiểm soát, Sở giao dịch Chứng khoán thực hiện đình chỉ một phần hoạt động giao dịch của công ty chứng khoán thành viên không khắc phục được trình trạng kiểm soát. Việc đình chỉ này sẽ kết thúc khi công ty chứng khoán được UBCKNN quyết định đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát.

Đồng thời, Thông tư cũng đưa ra quy định, UBCKNN sẽ ra quyết định kiểm soát đặc biệt với các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong trường hợp:

Tỷ lệ vốn khả dụng do công ty tự tính hoặc đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận dưới 120%;

Không khắc phục được tình trạng kiểm soát trong thời hạn 12 tháng;

Không thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 2 kỳ báo cáo liên tiếp, hoặc không thực hiện kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hoặc không công bố thông tin về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán chấp thuận theo quy định;

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý kiến không chấp nhận (hoặc ý kiến trái ngược), từ chối đưa ra ý kiến (hoặc không thể đưa ra ý kiến), ý kiến ngoại trừ một số các chỉ tiêu của báo cáo này mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%.

Sau thời hạn 2 tháng kể từ ngày bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Sở Giao dịch Chứng khoán thực hiện đình chỉ một phần hoạt động giao dịch cho khách hàng của công ty chứng khoán thành viên không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt. Việc đình chỉ này sẽ kết thúc khi công ty chứng khoán được UBCKNN quyết định đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM