VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật?

Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật, trong đó quy định rõ trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật (QCKT).

Phương pháp TPM giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và an toàn lao động

Cải tiến quy trình, nâng cao năng suất chất lượng giúp doanh nghiệp vượt qua dịch COVID-19

Doanh nghiệp cơ khí chế tạo nâng cao năng suất chất lượng sau áp dụng ISO 3834

[Video] Áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 2 theo tiêu chuẩn Việt Nam từ đầu năm 2020

Theo khoản 5, Điều 6, Thông tư số 27/2020/TT-BTC quy định về trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì xây dựng TCVN, QCKT, thì đơn vị, tổ chức chủ trì xây dựng TCVN, QCKT phải thực hiện đúng các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng TCVN, QCKT theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định cụ thể tại Thông tư này.

Người chủ trì phải chịu trách nhiệm về các nội dung và kết quả nghiên cứu xây dựng TCVN, QCKT theo dự án đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm báo cáo và thuyết minh số liệu quyết toán kinh phí thực hiện với đơn vị, tổ chức chủ trì.

Bên cạnh đó, đơn vị, tổ chức chủ trì có trách nhiệm quản lý theo dõi và thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện, chịu trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện xây dựng TCVN, QCKT và tổng hợp vào báo cáo quyết toán của cơ quan, đơn vị và gửi cơ quan chủ quản để tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM