ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Vấn đề đổi mới tổ chức, hiệu quả hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp công lập được Đảng và Nhà nước xác định là hết sức cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó, đổi mới cơ chế tài chính được xác định là điều kiện then chốt để các đơn vị sự nghiệp phấn đấu tự chủ mức độ cao hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH
Trong 9 tháng đầu năm 2017, ngành Tài chính đã triển khai đồng bộ công tác thanh kiểm tra trên các lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc, Chứng khoán... và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành tài chính - ngân sách.

DỰ ÁN LUẬT SỬA 5 LUẬT THUẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

DỰ ÁN LUẬT SỬA 5 LUẬT THUẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
Bộ Tài chính vừa công bố Dự án Luật sửa 5 Luật Thuế với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách thuế. Qua đó, góp phần cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhà nước; Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế.

BỘ TÀI CHÍNH ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

BỘ TÀI CHÍNH ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP trong năm 2017, tầm nhìn 2020 nhằm mục tiêu tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính trong bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững, thực hiện tái cơ cấu nguồn thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đang xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường với nhiều nội dung đổi mới quan trọng.

DẤU ẤN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

DẤU ẤN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Công tác tài chính-ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt được những kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra. Đây cũng chính là tiền đề, nền tảng quan trọng để toàn ngành Tài chính nỗ lực, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những tháng còn lại của năm.

NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Những năm qua, ngành Tài chính đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung mọi nguồn lực để từng bước hình thành nền tài chính điện tử và thực hiện các chính sách tài chính nhằm mục tiêu phát triển công nghiệp..., qua đó tạo nền tảng căn bản để sẵn sàng và chủ động trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

ĐỂ BẢO ĐẢM NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA AN TOÀN, BỀN VỮNG

ĐỂ BẢO ĐẢM NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA AN TOÀN, BỀN VỮNG
Chương trình hành động của Chính phủ đặt ra nhiệm vụ cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công với mục tiêu phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu tổng quát và cụ thể đến năm 2020 của Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị, góp phần bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Ở VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Ở VIỆT NAM
Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, nhu cầu phát triển những công cụ đầu tư mới như chứng khoán phái sinh trở thành nhu cầu thiết thực. Việc xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh thành công sẽ đóng góp rất lớn cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, cung cấp thêm một kênh đầu tư mới với nhiều công cụ đa dạng, đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

BỘ TÀI CHÍNH ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

BỘ TÀI CHÍNH ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
Với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp năm 2017 đã thực sự mang đến luồng gió mới, thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bằng những cam kết mạnh mẽ sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HẢI QUAN-ĐÒN BẨY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HẢI QUAN-ĐÒN BẨY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, Tổng cục Hải quan đã triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan, góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.