Nhìn lại các sản phẩm bảo hiểm mới năm 2014

Nhìn lại các sản phẩm bảo hiểm mới năm 2014
(Tài chính)  Ghi  nhận từ Cục trưởng Cục quản lý và Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính (Cục QLBH)
 cho thấy, năm 2014, ngành bảo hiểm đã hoàn thành đúng tiến độ triển khai 2 chương trình thí điểm bảo hiểm lớn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đó là Đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và Đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.