VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

Cải cách chính sách tiền lương: Phải để thị trường tự quyết định

Cải cách chính sách tiền lương: Phải để thị trường tự quyết định

Chính sách tiền lương khu vực nhà nước sẽ còn bất cập nếu tiếp tục áp dụng cơ chế tiền lương theo hệ số, công chức, viên chức lương không đủ sống, người tài đi hết, nhũng nhiễu, tham nhũng sẽ vẫn tái diễn.

Cải cách chính sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2020

Cải cách chính sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2020

TCTC Online - Cải cách tiền lương và việc tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức là công việc lớn, phức tạp, tác động tới hiệu quả, hiệu suất lao động, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Giải pháp tạo nguồn cho cải cách tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Giải pháp tạo nguồn cho cải cách tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập

TCTC Online - Việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính, gắn cải cách tiền lương với năng suất, chất lượng dịch vụ đã tạo động lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn để cải cách tiền lương.

Nhận diện cải cách tiền lương và giải pháp tạo nguồn thực hiện tiền lương

Nhận diện cải cách tiền lương và giải pháp tạo nguồn thực hiện tiền lương

TCTC Online - Chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức là một trong những chính sách kinh tế - xã hội cơ bản và đặc biệt quan trọng của quốc gia. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án cải cách tiền lương giai đoạn 2012-2020. Bài viết đưa ra nhận diện về cải cách tiền lương cán bộ công chức trong những năm gần đây và đề xuất một số giải pháp nhằm tạo nguồn cho cải cách tiền lương.