Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, Nghị định cũng quy định chi tiết các điều kiện để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm.

Quy định mới về đấu thầu tín phiếu kho bạc

Quy định mới về đấu thầu tín phiếu kho bạc

Đối với tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính quy định khung lãi suất phát hành tín phiếu trong từng thời kỳ hoặc từng phiên phát hành. Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định, Kho bạc Nhà nước lựa chọn và quyết định lãi suất phát hành tín phiếu đối với từng phiên đấu thầu... là những nội dung mới được quy định tạiThông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2016/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; các trường hợp tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

6 điều kiện hoạt động thông tin tín dụng

6 điều kiện hoạt động thông tin tín dụng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CPngày 12/2/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng, theo hướngquy định cụ thể hơn các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng.

Những điểm mới về chính sách thuế từ 1/7/2016

Những điểm mới về chính sách thuế từ 1/7/2016
Từ ngày 1/7/2016, Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế.

Hướng dẫn thực hiện mức lương mới

Hướng dẫn thực hiện mức lương mới
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.