VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Đổi mới chính sách tài chính đất đai khuyến khích xã hội hóa

Đổi mới chính sách tài chính đất đai khuyến khích xã hội hóa

Nhằm mục tiêu huy động và sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực của xã hội đầu tư vào các lĩnh vực khuyến khích xã hội, phù hợp với tình hình mới của đất nước, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, trong đó có nhiều điểm đổi mới quan trọng.

Định hướng đổi mới về cơ chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Định hướng đổi mới về cơ chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Trong những năm qua, đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về cơ chế giao vốn cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và cho phép các đơn vị này được sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) vào mục đích kinh doanh. Qua đó, đã đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng TSNN, khai thác có hiệu quả nguồn lực sẵn có từ TSNN gắn với việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển dịch vụ sự nghiệp công.

Khắc phục những tồn tại về cơ chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Khắc phục những tồn tại về cơ chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Thời gian qua, nhiều chính sách về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN), chính sách tài chính đất đai khuyến khích xã hội hóa... tại đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành đã mang lại những hiệu quả bước đầu trong công tác quản lý, sử dụng TSNN tại đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, cần có những đổi mới nhất định để phát huy hơn nữa hiệu quả thực tiễn mà những chính sách này mang lại.

Tăng cường thể chế hóa cơ chế giao vốn cho đơn vị sự nghiệp công lập

Tăng cường thể chế hóa cơ chế giao vốn cho đơn vị sự nghiệp công lập

Trong những năm qua, cơ chế hiện hành quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập đã từng bước thể chế hóa cơ chế giao vốn cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và cho phép các đơn vị này được sử dụng TSNN vào mục đích kinh doanh; đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng TSNN, khai thác có hiệu quả nguồn lực sẵn có từ TSNN gắn với việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển dịch vụ sự nghiệp công.

Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài sản nhà nước

Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài sản nhà nước

Trước những vướng mắc của một số đơn vị sự nghiệp công lập về việc có nên xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên không vì nguồn chi thường xuyên của các đơn vị này chủ yếu là từ NSNN? Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã có những giải đáp cụ thể về vấn đề này.

Giao tài sản Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp không phải để

Giao tài sản Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp không phải để "thu lợi"

Chiều ngày 28/7, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề thông tin về những định hướng đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (TSNN)tại đơn vị sự nghiệp công lập và chính sách tài chính đất đai khuyến khích xã hội hóa (XHH).