Tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng: Xu hướng chung của các nước trên thế giới

Tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng: Xu hướng chung của các nước trên thế giới

Xu hướng tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đang ngày càng được mở rộng ra các quốc gia trên thế giới, điều này không chỉ giúp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn đảm bảo công bằng trong xã hội. Thực tiễn áp dụng thuế suất GTGT và cơ cấu biểu thuế đang được thực thi tại một số quốc gia sẽ gợi mở cho Việt Nam khi sửa đổi, bổ sung các quy định về sắc thuế này... 

Thực tiễn mở rộng cơ sở thuế giá trị gia tăng tại các nước

Thực tiễn mở rộng cơ sở thuế giá trị gia tăng tại các nước

Trong những năm gần đây, thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã trở thành một công cụ chính sách chủ yếu của các nước trong quá trình cải cách hệ thống thuế. Thực tiễn, kinh nghiệm các nước trên thế giới đang có xu hướng chuyển từ thuế trực thu sang thuế gián thu, nhằm tăng cường vai trò huy động của nguồn thu từ thuế GTGT.

Dự án Luật sửa 5 Luật Thuế: Cải cách hệ thống thuế phù hợp thông lệ quốc tế

Dự án Luật sửa 5 Luật Thuế: Cải cách hệ thống thuế phù hợp thông lệ quốc tế

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế gồm: Giá trị gia tăng (GTGT), Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thu nhập cá nhân (TNCN) và Thuế tài nguyên là cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu cải cách, xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, phù hợp thông lệ quốc tế.

Đề xuất mới về ưu đãi thuế đối với lĩnh vực công nghệ cao

Đề xuất mới về ưu đãi thuế đối với lĩnh vực công nghệ cao
Tại Dự án Luật sửa 5 Luật Thuế do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo đã thể hiện nhiều nội dung sửa đổi quan trọng, trong đó những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện nhiều đề xuất mới về chính sách liên quan đến ưu đãi thuế đối với lĩnh vực công nghệ cao.

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ở nhiều quốc gia, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ cao trong tổng số doanh nghiệp (97%-98%) và được xác định là “động lực tăng trưởng”, là “xương sống” của nền kinh tế. Với vai trò đó, công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem như một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.