Tiếp tục đưa ra giải pháp thúc đẩy giải ngân 2 tháng cuối năm

Tiếp tục đưa ra giải pháp thúc đẩy giải ngân 2 tháng cuối năm
Để đẩy mạnh giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ, Kho bạc Nhà nước đã tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện.

Thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước: Phát hiện nhiều sai phạm

Thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước: Phát hiện nhiều sai phạm
Thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước chính thức được thực hiện từ ngày 1/1/2016. Việc thực hiện các cuộc thanh tra này đã giúp cho các đơn vị được thanh tra có ý thức chấp hành nghiêm về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả, tiết kiệm.

Quyết liệt thu hồi vốn tạm ứng xây dựng cơ bản

Quyết liệt thu hồi vốn tạm ứng xây dựng cơ bản
Từ nhiều năm nay, Kho bạc Nhà nước  Đà Nẵng đã rất tích cực đưa ra các giải pháp thu hồi vốn tạm ứng đầu tư xây dựng cơ bản  từ nguồn ngân sách nhà nước. Do đó, số dư vốn tạm ứng tại đơn vị luôn ở mức thấp, nguồn vốn đầu tư được phát huy hiệu quả.

Tiện lợi cho người nộp, an toàn cho ngân sách

Tiện lợi cho người nộp, an toàn cho ngân sách
Từ nhiều năm nay, công tác phối hợp thu ngân sách giữa Kho bạc Nhà nước với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định được thực hiện hiệu quả.