Thu hồi 97% vốn tạm ứng giai đoạn 2004 - 2010

Thu hồi 97% vốn tạm ứng giai đoạn 2004 - 2010
Việc tạm ứng vốn đầu tư thời gian trước đây được thực hiện theo quy định khống chế mức tối thiểu, không khống chế mức tối đa đã gây áp lực quá lớn trong công tác quản lý ngân sách nhà nước

Tiếp tục đưa ra giải pháp thúc đẩy giải ngân 2 tháng cuối năm

Tiếp tục đưa ra giải pháp thúc đẩy giải ngân 2 tháng cuối năm
Để đẩy mạnh giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ, Kho bạc Nhà nước đã tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện.

Thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước: Phát hiện nhiều sai phạm

Thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước: Phát hiện nhiều sai phạm
Thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước chính thức được thực hiện từ ngày 1/1/2016. Việc thực hiện các cuộc thanh tra này đã giúp cho các đơn vị được thanh tra có ý thức chấp hành nghiêm về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả, tiết kiệm.