VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

Kinh nghiệm huy động vốn của một số nước trên thế giới

Kinh nghiệm huy động vốn của một số nước trên thế giới

(Tài chính) Thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu chính phủ nói riêng trong thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh về quy mô và chất lượng, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho ngân sách nhà nước. Qua nghiên cứu kinh nghiệm huy động vốn của ba nước châu Á là bài học hữu ích cho Việt Nam trong việc phát triển thị trường vốn ổn định và bền vững.

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường tài chính

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường tài chính

(Tài chính) Thị trường tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế. Tuy nhiên, để phát huy vai trò trên đối với phát triển kinh tế, cần phải nâng cao quản lý, giám sát tốt và đưa thị trường này phát triển lành mạnh, an toàn…

Những tác động từ tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại đến phát triển thị trường vốn

Những tác động từ tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại đến phát triển thị trường vốn

(Tài chính) Là kênh dẫn vốn hiệu quả trên thị trường tài chính - tiền tệ, hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển thị trường vốn. Đó là tạo ra các loại hàng hóa cho thị trường chứng khoán, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, góp phần làm đa dạng hóa thị trường vốn thông qua việc phát hành các loại chứng khoán, trái phiếu.

Thị trường trái phiếu Việt Nam và định hướng phát triển

Thị trường trái phiếu Việt Nam và định hướng phát triển

(Tài chính) Gần 15 năm hình thành và phát triển, thị trường trái phiếu của Việt Nam ngày càng lớn mạnh cả về quy mô lẫn chiều sâu, phát huy được vai trò là kênh huy động vốn và giải quyết vấn đề thiếu hụt của ngân sách nhà nước. Trên cơ sở phân tích tình hình thị trường trái phiếu giai đoạn 2006-2014, bài viết đề xuất một số giải pháp định hướng phát triển thị trường này trong tương lai.

Tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam

Tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam

(Tài chính) Sau khủng hoảng tài chính năm 2007-2008, nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện việc tái cấu trúc hệ thống tài chính, với quy mô và mức độ khác nhau. Đối với Việt Nam, công tác tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán và tái cấu trúc nền kinh tế.

Tổng quan về thị trường tài chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Tổng quan về thị trường tài chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

(Tài chính) Khu vực tài chính đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra là phải có một thị trường tài chính ổn định, hiệu quả, khi đó mới có thể thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước vào phục vụ cho đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.