Một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung về hoá đơn, chứng từ theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC

Một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung về hoá đơn, chứng từ theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC
Sau hơn hai năm thực hiện quy định mới về hóa đơn, Thông tư 153/2010/TT-BTC  đã phát sinh một số vấn đề vướng mắc. Ngày 15/5/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013 và thay thế Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010. 

Ngăn chặn các trường hợp vi phạm về hoá đơn thuế

 Ngăn chặn các trường hợp vi phạm về hoá đơn thuế
(Tài chính) Theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vừa được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 1/7 tới, sẽ có quy định cụ thể các trường hợp vi phạm về hoá đơn như: Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn...