VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Bàn về cơ chế quản lý giám sát thị trường bảo hiểm

Bàn về cơ chế quản lý giám sát thị trường bảo hiểm

Đến hết năm 2015, tổng doanh thu toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam ước đạt 84.375 tỷ đồng, đạt khoảng 2% GDP, hoàn thành chỉ tiêu Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2015 nêu tại Quyết định 193/QĐ-TTg. Các kết quả trên đạt được là nhờ có sự nỗ lực của các doanh nghiệp bảo hiểm, sự phối hợp của các đơn vị liên quan và công tác quản lý, giám sát, điều hành thị trường của cơ quan quản lý.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển bền vững

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển bền vững

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã trở thành kênh huy động vốn dài hạn hữu hiệu của nền kinh tế, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước trong từng thời kỳ. Hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động kinh doanh.

Triển vọng thị trường bảo hiểm năm 2016

Triển vọng thị trường bảo hiểm năm 2016

Trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã được thành lập, hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU), Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) chính thức được ký kết, thị trường bảo hiểm sẽ có nhiều cơ hội để phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, để tận dụng tốt cơ hội phát triển, bên cạnh việc phát huy tốt kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và khắc phục những bất cập đặt ra.

Thị trường bảo hiểm: Khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Thị trường bảo hiểm: Khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Bên cạnh việc có những đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách nhà nước, trong những năm qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam còn khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Bảo hiểm Việt Nam: Thực hiện thành công các giải pháp chỉ đạo của Đảng, Nhà nước

Bảo hiểm Việt Nam: Thực hiện thành công các giải pháp chỉ đạo của Đảng, Nhà nước

Bảo hiểm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, không chỉ riêng Việt Nam, ở bất kỳ ở quốc gia nào cũng luôn tìm nhiều cách khác nhau để thúc đẩy, khuyến khích hoạt động bảo hiểm phát triển, tăng số lượng các loại bảo hiểm bắt buộc, miễm giảm thuế thu nhập đối với người kinh doanh bảo hiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà bảo hiểm đầu tư… Trong những năm qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều giải pháp chỉ đạo, định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước.

Thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm: Thành công và những vấn đề đặt ra

Thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm: Thành công và những vấn đề đặt ra

2011-2015 là giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra với nền kinh tế trong nước và quốc tế, tác động không nhỏ đến thị trường bảo hiểm Việt Nam. Vượt qua những thách thức đặt ra, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn đạt được những kết quả khá tích cực, bước đầu hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/02/2012.