VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Chỉ thị số 02/CT-BTC:

Thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam

Thông tư số 61/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Thông tư số 50/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước

Thông tư số 59/2019/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân

Quyết định số 1706/QĐ-BTC:

Quy định tiêu chí xác định các gói thầu trong nội bộ ngành tài chính

Quyết định số 1705/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện đề án triển khai tuyên bố ASEAN

Thông tư số 53/2019/TT-BTC:

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư số 52/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2016/TT-BTC và Thông tư số 258/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 48/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại doanh nghiệp

Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Thông tư 47/2019/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 44/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC và Thông tư số 296/2016/TT-BTC

Thông tư số 37/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

Thông tư số 46/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

Thông tư số 45/2019/TT-BTC:

Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia"

Thông tư số 41/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an

Thông tư số 43/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

Thông tư số 42/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính

Thông tư số 40/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC

Ngày 28/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Quyết định số 1112/QĐ-BTC:

Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Thông tư số 25/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC

Thông tư số 38/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước

Quyết định số 1072/QĐ-BTC:

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư số 31/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Thông tư số 36/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Thông tư số 34/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC

Thông tư số 20/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Quyết định số 998/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước

Ngày 10/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 998/QĐ-BTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước.