VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 47/2019/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 44/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC và Thông tư số 296/2016/TT-BTC

Thông tư số 37/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

Thông tư số 46/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

Thông tư số 45/2019/TT-BTC:

Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia"

Thông tư số 41/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an

Thông tư số 43/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

Thông tư số 42/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính

Thông tư số 40/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC

Ngày 28/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Quyết định số 1112/QĐ-BTC:

Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Thông tư số 25/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC

Thông tư số 38/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước

Quyết định số 1072/QĐ-BTC:

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư số 31/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Thông tư số 36/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Thông tư số 34/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC

Thông tư số 20/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Quyết định số 998/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước

Ngày 10/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 998/QĐ-BTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước.

Quyết định số 959/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp

Quyết định số 190/QĐ-BTC:

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Thông tư số 33/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC và Thông tư số 196/2016/TT-BTC

Quyết định số 875/QĐ-BTC:

Quy định thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm phụ trách kế toán, kế toán trưởng tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 876/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021

Quyết định số 851/QĐ-BTC:

Thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo hợp tác tài chính ASEAN và ASEAN+3 năm 2020

Thông tư số 28/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/1/2018 của Bộ Tài chính

Thông tư số 26/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính

Quyết định số 840/QĐ-BTC:

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn của Bộ Tài chính

Ngày 20/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 840/QĐ-BTC về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Tài chính.