VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 27/QĐ-TCTC:

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Tạp chí Tài chính

Nghị định số 156/2020/NĐ-CP:

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quyết định số 2138/QĐ-BTC:

Danh mục linh kiện nhập khẩu sản xuất máy thở được miễn thuế

Quyết định số 01/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Thông tư số 112/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước

Thông tư số 113/2020/TT-BTC:

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế đường thủy nội địa

Thông tư số 109/2020/TT-BTC:

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Thông tư số 108/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

Ngày 21/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

Thông tư số 110/2020/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

Thông tư số 105/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư số 92/2020/TT-BTC:

Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Thông tư số 96/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Thông tư số 95/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Thông tư số 91/2020/TT-BTC:

Biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Thông tư số 94/2020/TT-BTC:

Sửa đổi quy định về dịch vụ truyền hình trả tiền

Thông tư số 89/2020/TT-BTC:

Sửa đổi một số quy định đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Ngày 11/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số Thông tư quy định liên quan tới doanh nghiệp bảo hiểm.

Thông tư số 87/2020/TT-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia

Thông tư số 86/2020/TT-BTC:

Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Thông tư số 85/2020/TT-BTC:

Quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thông tư số 84/2020/TT-BTC:

Chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Quyết định số 1588/QĐ-BTC:

Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tư số 83/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thông tư số 82/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông

Thông tư số 81/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung thông tư hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ

Thông tư số 80/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 25/09/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.