VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 276/QĐ-BTC:

Phê duyệt, tổ chức thực hiện giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế

Quyết định số 731/QĐ-BCT:

Đính chính Thông tư quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

Thông tư số 12/2020/TT-BTC:

Sửa đổi mục II phần A Biểu mức thu phí kèm theo Thông tư 167/2016/TT-BTC

Quyết định số 881/QĐ-BCT:

Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm bột ngọt

Quyết định số 880/QĐ-BCT:

Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic

Chỉ thị 03/CT-BTC:

Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế

Quyết định số 378/QĐ-BTC:

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Tài chính

Quyết định số 409/QĐ-BTC:

Quy định về tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 258/QĐ-BTC:

Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 258/QĐ-BTC ngày 26/2/2020, về quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản điều hành cơ quan Bộ Tài chính.

Thông tư số 12/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Kế hoạch số 370/KH-BHXH:

Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Công văn số 422/BHXH-CSXH:

Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch Corona.

Công văn số 469/BHXH-TTKT:

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH:

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh

Quyết định số 01/QĐ-VSD:

Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Quyết định số 06/QĐ-VSD:

Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành

Quyết định số 05/QĐ-VSD:

Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định số 04/QĐ-VSD:

Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định số 04/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 ban hành quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Quyết định số 1930/QĐ-KTNN:

Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước

Quyết định số 03/QĐ-VSD:

Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Quyết định số 02/QĐ-VSD:

Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Quyết định số 98/QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định số 97/QĐ-NHNN:

Kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Quyết định số 119/QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối

Quyết định số 206/QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán

Quyết định số 3613/QĐ-TCHQ:

Quy chế cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1950/QĐ-KTNN:

Quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Quyết định số 1950/QĐ-KTNN ngày 26/12/2019 quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Kiểm toán nhà nước ban hành.