VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 79/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thông tư số 80/2019/TT-BTC.

Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 77/2019/TT-BTC:

Mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Thông tư số 78/2019/TT-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia

Thông tư số 75/2019/TT-BTC:

Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

Thông tư số 76/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Thông tư số 73/2019/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thông tư số 72/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC

Thông tư số 70/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Ngày 03/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

Thông tư số 71/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư số 116/2012/TT-BTC và Thông tư số 135/2013/TT-BTC

Thông tư số 67/2019/TT-BTC:

Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước

Quyết định số 1977/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Thông tư số 68/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa

Quyết định số 1897/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở"

Thông tư số 65/2019/TT-BTC:

Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Thông tư số 62/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC

Thông tư số 60/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC

Thông tư số 56/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC và Thông tư số 191/2015/TT-BTC

Ngày 23/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC và Thông tư số 191/2015/TT-BTC.

Chỉ thị số 02/CT-BTC:

Thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam

Thông tư số 61/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Thông tư số 50/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước

Thông tư số 59/2019/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân

Quyết định số 1706/QĐ-BTC:

Quy định tiêu chí xác định các gói thầu trong nội bộ ngành tài chính

Quyết định số 1705/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện đề án triển khai tuyên bố ASEAN

Thông tư số 53/2019/TT-BTC:

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư số 52/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2016/TT-BTC và Thông tư số 258/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 48/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại doanh nghiệp

Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.