Lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật

Ngày 8/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 199/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.