VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 72/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC

Thông tư số 70/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Thông tư số 71/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư số 116/2012/TT-BTC và Thông tư số 135/2013/TT-BTC

Thông tư số 67/2019/TT-BTC:

Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước

Quyết định số 1977/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Thông tư số 68/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa

Quyết định số 1897/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở"

Thông tư số 65/2019/TT-BTC:

Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Thông tư số 62/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC

Ngày 05/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC.

Thông tư số 60/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC

Thông tư số 56/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC và Thông tư số 191/2015/TT-BTC

Chỉ thị số 02/CT-BTC:

Thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam

Thông tư số 61/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Thông tư số 50/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước

Thông tư số 59/2019/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân

Quyết định số 1706/QĐ-BTC:

Quy định tiêu chí xác định các gói thầu trong nội bộ ngành tài chính

Quyết định số 1705/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện đề án triển khai tuyên bố ASEAN

Thông tư số 53/2019/TT-BTC:

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 20/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư số 52/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2016/TT-BTC và Thông tư số 258/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 48/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại doanh nghiệp

Thông tư 47/2019/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 44/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC và Thông tư số 296/2016/TT-BTC

Thông tư số 37/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

Thông tư số 46/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

Thông tư số 45/2019/TT-BTC:

Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia"

Thông tư số 41/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an

Thông tư số 43/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

Ngày 12/7/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BTC Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.