VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 2465/QĐ-BTC:

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định 1916/QĐ-TTg:

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định 4073/QĐ-TCHQ:

Quy trình giải quyết miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh, quốc phòng

Thông tư 126/2017/TT-BTC:

Chế độ báo cáo, công khai thông tin nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia

Quyết định 2399/QĐ-BTC:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Quyết định 2396/QĐ-BTC:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định 1873/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho hai tỉnh Yên Bái, Hòa Bình

Quyết định 1842/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa

Ngày 17/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1842/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định 1841/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định

Thông tư 121/2017/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Quyết định 2413/QĐ-BTC:

Quy chế trao đổi thông tin, phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và Thuế

Quyết định 2349/QĐ-BTC:

Sửa đổi quy chế quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc Bộ Tài chính

Quyết định 2389/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý công sản

Quyết định 2386/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá

Quyết định 2362/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế về quản lý thuế

Quyết định 2327/QĐ-BTC:

Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính

Thông tư 114/2017/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Ngày 24/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Thông tư 113/2017/TT-BTC:

Chế độ quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Thông tư 112/2017/TT-BTC:

Quy định chế độ quản lý phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Thông tư 111/2017/TT-BTC:

Chế độ quản lý phí công chứng, thẩm định điều kiện hành nghề công chứng

Thông tư số 110/2017/TT-BTC:

Sửa đổi phí thẩm định điều kiện kinh doanh kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư 106/2017/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản

Thông tư 105/2017/TT-BTC:

Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Thông tư 107/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Quyết định 2125/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Quyết định 2084/QĐ-BTC:

Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số

Ngày 16/10/2017 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2084/QĐ-BTC sửa đổi Điều 5, Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình kèm theo Quyết định 1531/QĐ-BTC.