VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 96/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh

Thông tư 94 /2017/TT-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia

Thông tư 91/2017/TT-BTC:

Quy định về quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Thông tư 89/2017/TT-BTC:

Quy định về thu tiền sử dụng, thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

Chỉ thị 37/CT-TTg:

Quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương

Quyết định 1871/QĐ-BTC:

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh hết hiệu lực một phần

Thông tư 93/2017/TT-BTC:

Xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng từ ngày 05/11/2017

Quyết định 1795/QĐ-BTC:

Chế độ công tác phí, chi hội nghị trong các cơ quan thuộc Bộ Tài chính

Thông tư 85/2017/TT-BTC:

Quy định quyết toán sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm

Ngày 15/8/2017, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm.

Quyết định 40/2017/QĐ-TTg:

Cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện

Quyết định 1789/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Quyết định 1788/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Quyết định 39/2017/QĐ-TTg:

Cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông

Thông tư 88/2017/TT-BTC:

Cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ

Thông tư 81/2017/TT-BTC:

Chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Quyết định 1300/QĐ-TTg:

Giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2)

Thông tư 77/2017/TT-BTC:

Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Thông tư 80/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn xác định giá trị quyền sử dụng đất, thuê đất, tài sản gắn liền với đất

Ngày 2/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.

Quyết định 1292/QĐ-TTg:

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 3)

Quyết định 1291/QĐ-TTg:

Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2)

Thông tư 86/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện một số điều về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Quyết định 1232/QĐ-TTg:

Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020

Quyết định 1655/QĐ-BTC:

Thành lập Chi cục Hải quan Hậu Giang thuộc Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ

Quyết định 1381/QĐ-BTC:

Quy chế kiểm tra tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

Quyết định 1357/QĐ-BTC:

Quy định về cơ cấu tổ chức của KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông tư 87/2017/TT-BTC:

Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán

Thông tư 84/2017/TT-BTC:

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan

Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.