Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2013/TT-BTC/ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2013. Các quy định khác trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người đã qua sử dụng

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2013/TT-BTC ngày 15/3/2013 về việc điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1, điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Sửa đổi bổ sung quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

(Tài chính) Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa ban hành Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/03/2013 sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11/02/2013 của Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ cho Dự án Xây dựng nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BTC ngày 11/3/2013 hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Xây dựng nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.