VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định Số 2503/QĐ-BTC:

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

Thông tư số 27/2019/TT-BCT:

Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh

Quyết định số 1706/QĐ-TTg

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020

Chỉ thị số 7180/CT-TCHQ:

Chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan

Quyết định số 3463/QĐ-BCT:

Sửa đổi Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ

Văn bản số 59/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quyết định 3624/QĐ-BCT:

Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D điện tử

Quyết định số 3605/QĐ-TCHQ:

Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Quyết định số 1813/QĐ-LĐTBXH:

Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1813/QĐ-LĐTBXH ngày 04/12/2019 về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC áp dụng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tư số 09/2019/TT-BTP:

Biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

Quyết định số 2623/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

Thông tư số 08/2019/TT-BTP:

Quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Chỉ thị số 32/CT-TTg:

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Quyết định số 2681/QĐ-BTC:

Sửa đổi Thông tư quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 41/2019/TT-BCT:

Bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 3660/QĐ-TCHQ:

Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử

Quyết định 35/2019/QĐ-TTg:

Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Thông tư 85/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn bản số 64/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Văn bản số 65/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Văn bản số 62/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn bản số 63/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

Văn bản số 61/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư số 257/2016/TT-BTC và Thông tư số 111/2017/TT-BTC

Quyết định số 2680/QĐ-BTC:

Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết định số 2634/QĐ-BTC:

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Nghị định số 96/2019/NĐ-CP:

Quy định về khung giá đất

Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg:

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Ngày 25/12/2019, Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính.