VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định 1617/QĐ-BTC:

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính

Nghị định 93/2017/NĐ-CP:

Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Quyết định 1593/QĐ-BTC:

Hướng dẫn thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan

Thông tư 76/2017/TT-BTC:

Quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Thông tư 82/2017/TT-BTC:

Chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công

Nghị quyết 70/NQ-CP:

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Thông tư 79/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Quyết định 2587/QĐ-TCHQ:

Hướng dẫn thủ tục tham gia tố tụng hành chính tại Tòa án của cơ quan Hải quan

Quản lý nguồn NSNN hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Ngày 17/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Thông tư 72/2017/TT-BTC:

Quản lý các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách

Quyết định 2596/QĐ-TCHQ:

Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế

Nghị định 89/2017/NĐ-CP:

Cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng

Quyết định 1107/QĐ-BTC:

Quy định tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2017-2020

Thông báo 3623/TB-KBNN:

Tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 8/2017

Quyết định 1583/QĐ-NHNN:

Quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ

Thông tư 75/2017/TT-BTC:

Quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Nghị định 87/2017/NĐ-CP:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Quyết định 1032/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định

Ngày 14/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1032/QĐ-TTg xuất cấp 252,900 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định.

Thông tư 71/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thông tư 69/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm

Thông tư 67/2017/TT-BTC:

Phương thức điều chỉnh mức lương và trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Quyết định 1284/QĐ-BTC:

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Bộ Tài chính

Quyết định 1282/QĐ-BTC:

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán

Quyết định 1001/QĐ-TTg:

Phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020

Quyết định 2275/QĐ-TCHQ:

Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan

Chỉ thị 29/CT-TTg:

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thông tư 65/2017/TT-BTC:

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ngày 27/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2017/TT-BTC kèm theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.