VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Nghị quyết số 118/NQ-CP

Điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg:

Sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

Văn bản số 60/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí

Quyết định số 2792/QĐ-BTC:

Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 2791/QĐ-BTC:

Tiêu chuẩn chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 1704/QĐ-TTg:

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết định số 3660/QĐ-TCHQ:

Ban hành quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử

Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg:

Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Thông tư số 43/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và khu kinh tế.

Thông tư số 37/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô

Nghị định số 86/2019/NĐ-CP

Quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư số 86/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn về đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Thông tư số 82/2019/TT-BTC:

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Thông tư số 84/2019/TT-BTC:

Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP

Thông tư số 81/2019/TT-BTC:

Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Thông tư số 79/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thông tư số 80/2019/TT-BTC.

Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 77/2019/TT-BTC:

Mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Ngày 11/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Thông tư số 78/2019/TT-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia

Thông tư số 75/2019/TT-BTC:

Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

Thông tư số 76/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Thông tư số 73/2019/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thông tư số 72/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC

Thông tư số 70/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Thông tư số 71/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư số 116/2012/TT-BTC và Thông tư số 135/2013/TT-BTC

Thông tư số 67/2019/TT-BTC:

Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước

Quyết định số 1977/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Ngày 08/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".