VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định 1196/QĐ-BTC:

Chế độ chi phục vụ hoạt động Trang thông tin điện tử thuộc Bộ Tài chính

Quyết định 1181/QĐ-BTC:

Quy chế lập dự toán, quyết toán kinh phí cho công tác xây dựng văn bản pháp luật

Hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú

Thông tư 59/2017/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Thông tư 62/2017/TT-BTC:

Quản lý phí xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách

Quyết định 3387/QĐ-UBND:

Bộ thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Thông báo 081/TB-KBNN:

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2017

Thông tư 63/2017/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân

Ngày 19/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Quyết định 875/QĐ-TTg:

Dự toán bổ sung từ ngân sách thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017

Quyết định 20/2017/QĐ-TTg:

Quy định hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của một số tổ chức

Nghị quyết 51/NQ-CP:

Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công

Thông tư 58/2017/TT-BTC:

Chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức sử dụng lao động người dân tộc thiểu số

Quyết định 1102/QĐ-BTC:

Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống điện tử hỗ trợ điều hành của Bộ Tài chính

Quyết định 1043/QĐ-BTC:

Danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Thông tư 57/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Quyết định 942/QĐ-BTC:

Sửa đổi, bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Quyết định 902/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính

Ngày 22/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 902/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Thông tư 55/2017/TT-BTC:

Quản lý, sử dụng NSNN đối với một số hoạt động an ninh, trật tự xã hội

Thông tư 53/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Thông tư 52/2017/TT-BTC:

Quy định về mẫu, chế độ quản lý và sử dụng tờ khai hải quan

Thông tư 51/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư 50/2017/TT-BTC:

Quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm

Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ NSNN đối với cơ sở giáo dục đại học công lập

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC:

Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tư 46/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

Thông tư 44/2017/TT-BTC:

Khung giá tính thuế đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

Ngày 12/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.