VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 81/2017/TT-BTC:

Chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Quyết định 1300/QĐ-TTg:

Giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2)

Thông tư 77/2017/TT-BTC:

Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Thông tư 80/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn xác định giá trị quyền sử dụng đất, thuê đất, tài sản gắn liền với đất

Quyết định 1292/QĐ-TTg:

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 3)

Quyết định 1291/QĐ-TTg:

Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2)

Thông tư 86/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện một số điều về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Quyết định 1232/QĐ-TTg:

Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020

Quyết định 1655/QĐ-BTC:

Thành lập Chi cục Hải quan Hậu Giang thuộc Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ

Ngày 23/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1655/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan Hậu Giang thuộc Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ.

Quyết định 1381/QĐ-BTC:

Quy chế kiểm tra tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

Quyết định 1357/QĐ-BTC:

Quy định về cơ cấu tổ chức của KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông tư 87/2017/TT-BTC:

Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán

Thông tư 84/2017/TT-BTC:

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan

Quyết định 1617/QĐ-BTC:

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính

Nghị định 93/2017/NĐ-CP:

Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Quyết định 1593/QĐ-BTC:

Hướng dẫn thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan

Thông tư 76/2017/TT-BTC:

Quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Thông tư 82/2017/TT-BTC:

Chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công

Ngày 15/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2017/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.

Nghị quyết 70/NQ-CP:

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Thông tư 79/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Quyết định 2587/QĐ-TCHQ:

Hướng dẫn thủ tục tham gia tố tụng hành chính tại Tòa án của cơ quan Hải quan

Quản lý nguồn NSNN hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Thông tư 72/2017/TT-BTC:

Quản lý các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách

Quyết định 2596/QĐ-TCHQ:

Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế

Nghị định 89/2017/NĐ-CP:

Cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng

Quyết định 1107/QĐ-BTC:

Quy định tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2017-2020

Thông báo 3623/TB-KBNN:

Tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 8/2017

Ngày 31/7/2017, Kho bạc Nhà nước ra Thông báo số 3623/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 8/2017, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.