VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 824/QĐ-BTC:

Chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác

Quyết định 610/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai

Thông tư 40/2017/TT-BTC:

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Quyết định 579/QĐ-TTg:

Hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện chính sách an sinh xã hội

Thông tư 37/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư 36/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Quyết định 1456/QĐ-TCHQ:

Quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan

Thông tư 35/2017/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Quyết định 710/QĐ-BTC

Triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày 24/4/2017,Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 710/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.

Thông tư 34/2017/TT-BTC:

Quản lý phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Thông tư 33/2017/TT-BTC:

Quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Quyết định 1360/QĐ-TCHQ:

Quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản trình Bộ Tài chính của Tổng cục Hải quan

Thông tư 31/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Quyết định 1268/QĐ-TCHQ:

Quy chế công tác văn thư của Tổng cục Hải quan

Thông tư 30/2017/TT-BTC:

Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

Thông tư 29/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán

Quyết định 645/QĐ-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy

Thông tư 28/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Ngày 12/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thông tư 24/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thông tư 16/2017/TT-BTC:

Quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quyết định 1206/QĐ-TCHQ:

Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Thông tư 29/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán

Thông tư 28/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Quyết định 426/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 1085/QĐ-TCHQ:

Quy chế đi nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức Hải quan

Quyết định 606/QĐ-BTC:

Phân công nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính

Thông tư 22/2017/TT-BTC:

Quy định việc mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

Ngày 15/3/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BTC quy định về việc Kho bạc Nhà nước mua lại trái phiếu Chính phủ trước ngày trái phiếu đáo hạn theo hai phương thức đám phán hợp đồng và đấu thầu.