VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quản lý nguồn NSNN hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Thông tư 72/2017/TT-BTC:

Quản lý các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách

Quyết định 2596/QĐ-TCHQ:

Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế

Nghị định 89/2017/NĐ-CP:

Cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng

Quyết định 1107/QĐ-BTC:

Quy định tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2017-2020

Thông báo 3623/TB-KBNN:

Tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 8/2017

Quyết định 1583/QĐ-NHNN:

Quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ

Thông tư 75/2017/TT-BTC:

Quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Nghị định 87/2017/NĐ-CP:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Ngày 26/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Quyết định 1032/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định

Thông tư 71/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thông tư 69/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm

Thông tư 67/2017/TT-BTC:

Phương thức điều chỉnh mức lương và trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Quyết định 1284/QĐ-BTC:

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Bộ Tài chính

Quyết định 1282/QĐ-BTC:

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán

Quyết định 1001/QĐ-TTg:

Phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020

Quyết định 2275/QĐ-TCHQ:

Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan

Chỉ thị 29/CT-TTg:

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày 5/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Thông tư 65/2017/TT-BTC:

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Quyết định 1196/QĐ-BTC:

Chế độ chi phục vụ hoạt động Trang thông tin điện tử thuộc Bộ Tài chính

Quyết định 1181/QĐ-BTC:

Quy chế lập dự toán, quyết toán kinh phí cho công tác xây dựng văn bản pháp luật

Hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú

Thông tư 59/2017/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Thông tư 62/2017/TT-BTC:

Quản lý phí xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách

Quyết định 3387/QĐ-UBND:

Bộ thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Thông báo 081/TB-KBNN:

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2017

Ngày 30/6/2017, Kho bạc Nhà nước ra Thông báo số 081/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 07 năm 2017, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.