VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 686/QĐ-BTC:

Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính

Thông tư số 27/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC và Thông tư số 247/2016/TT-BTC

Thông tư số 24/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định số 737/QĐ-BTC:

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1206/QĐ-BTC và thay thế một số nội dung của Công văn số 4890/BTC-KHTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 22/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư số 21/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ

Thông tư số 18/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính

Quyết định số 629/QĐ-BTC:

Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 557/QĐ-BTC:

Công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Bộ Tài chính

Ngày 29/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 557/QĐ-BTC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Bộ Tài chính.

Quyết định số 456/QĐ-BTC:

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính

Quyết định số 350/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan

Thông tư số 14/2019/TT-BTC:

Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Thông tư số 03/2019/TT-BTC:

Nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

Thông tư số 11/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

Thông tư số 16/2019/TT-BTC:

Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Quyết định số 413/QĐ-BTC:

Quy chế phố hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Thông tư số 17/2019/TT-BTC:

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”

Thông tư số 13/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính

Ngày 15/3/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Thông tư số 12/2019/TT-BTC:

Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Thông tư số 09/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 01/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính

Thông tư số 04/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 268/QĐ-BTC:

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản bị tịch thu

Thông tư số 124/2018/TT-BTC:

Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện

Thông tư số 07/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015

Thông tư số 102/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Thông tư số 05/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày 25/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.