VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 42/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính

Thông tư số 40/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC

Quyết định số 1112/QĐ-BTC:

Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Thông tư số 25/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC

Thông tư số 38/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước

Quyết định số 1072/QĐ-BTC:

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư số 31/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Thông tư số 36/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Thông tư số 34/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC

Ngày 11/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước...

Thông tư số 20/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Quyết định số 998/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước

Quyết định số 959/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp

Quyết định số 190/QĐ-BTC:

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Thông tư số 33/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC và Thông tư số 196/2016/TT-BTC

Quyết định số 875/QĐ-BTC:

Quy định thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm phụ trách kế toán, kế toán trưởng tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 876/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021

Quyết định số 851/QĐ-BTC:

Thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo hợp tác tài chính ASEAN và ASEAN+3 năm 2020

Thông tư số 28/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/1/2018 của Bộ Tài chính

Ngày 21/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/1/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thông tư số 26/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính

Quyết định số 840/QĐ-BTC:

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn của Bộ Tài chính

Quyết định số 686/QĐ-BTC:

Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính

Thông tư số 27/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC và Thông tư số 247/2016/TT-BTC

Thông tư số 24/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định số 737/QĐ-BTC:

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1206/QĐ-BTC và thay thế một số nội dung của Công văn số 4890/BTC-KHTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 22/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư số 21/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ

Thông tư số 18/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính

Ngày 03/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.