VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 112/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Thông tư số 105/2018/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

Thông tư số 109/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

Thông tư số 101/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Thông tư số 99/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước

Quyết định số 3445/QĐ-TCHQ:

Yêu cầu năng lực lĩnh vực chống buôn lậu

Thông tư số 89/2018/TT-BTC:

Kinh phí hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quyết định số 2013/QĐ-BTC:

Quy chế quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc Bộ Tài chính

Thông tư số 106/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 106/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

Thông tư số 91/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng

Thông tư số 90/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách

Thông tư số 65/2018/TT-BTC:

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

Quyết định số 2043/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia

Thông tư số 88/2018/TT-BTC:

Quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Thông tư số 100/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Thông tư số 96/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi

Thông tư số 95/2018/TT-BTC:

Bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thông tư số 51/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục

Ngày 23/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025.

Thông báo số 5362/TB-KBNN:

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2018

Thông tư số 97/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quyết định số 2988/QĐ-TCHQ:

Quản lý và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan

Thông tư số 77/2018/TT-BTC:

Phương pháp điều tra, xác định chi phí, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa

Thông tư số 71/2018/TT-BTC:

Chế độ tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Quyết định số 1824/QĐ-BTC:

Kế hoạch về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Thông tư số 62/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững

Thông tư số 94/2018/TT-BTC:

Cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC:

Thủ tục tạm nhập, tái xuất, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

Ngày 05/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.