VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định số 2239/QĐ-BTC:

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính

Thông tư số 118/2018/TT-BTC:

Quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản

Thông tư số 117/2018/TT-BTC:

Chế độ quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Quyết định số 2330/QĐ-BTC:

Quy định về hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 2239/QĐ-BTC:

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính

Thông tư số 111/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước

Thông tư số 104/2018/TT-BTC:

Quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động hoạt động kiểm ngư

Thông tư số 110/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Quyết định số 2204/QĐ-BTC:

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của ngành Tài chính

Ngày 21/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2204/QĐ-BTC kèm theo danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngành Tài chính sẽ triển khai trong giai đoạn 2018-2019.

Quyết định số 2190/QĐ-BTC:

Thủ tục tạm nhập, tái xuất, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy

Quyết định số 2183/QĐ-BTC:

Bãi bỏ một số thông tư của Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu

Thông tư số 108/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia

Thông tư số 112/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Thông tư số 105/2018/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

Thông tư số 109/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

Thông tư số 101/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Thông tư số 99/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước

Quyết định số 3445/QĐ-TCHQ:

Yêu cầu năng lực lĩnh vực chống buôn lậu

Ngày 13/11/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 3445/QĐ-TCHQ kèm theo Yêu cầu năng lực lĩnh vực chống buôn lậu.

Thông tư số 89/2018/TT-BTC:

Kinh phí hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quyết định số 2013/QĐ-BTC:

Quy chế quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc Bộ Tài chính

Thông tư số 106/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư số 91/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng

Thông tư số 90/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách

Thông tư số 65/2018/TT-BTC:

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

Quyết định số 2043/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia

Thông tư số 88/2018/TT-BTC:

Quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Thông tư số 100/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Ngày 01/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 100/2018/TT-BTC bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính.