VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 97/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quyết định số 2988/QĐ-TCHQ:

Quản lý và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan

Thông tư số 77/2018/TT-BTC:

Phương pháp điều tra, xác định chi phí, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa

Thông tư số 71/2018/TT-BTC:

Chế độ tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Quyết định số 1824/QĐ-BTC:

Kế hoạch về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Thông tư số 62/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững

Thông tư số 94/2018/TT-BTC:

Cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC:

Thủ tục tạm nhập, tái xuất, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

Thông tư số 92/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Ngày 02/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

Quyết định số 1816/QĐ-BTC:

Quy chế theo dõi, đánh giá kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ giao

Thông tư số 86/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục

Thông tư số 87/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Thông tư số 75/2018/TT-BTC:

Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Thông tư số 84 /2018/TT-BTC

Quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công

Thông tư số 85/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí NSNN cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Thông tư số 78/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Thông tư số 72/2018/TT-BTC:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia

Hướng dẫn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại SCIC

Ngày 30/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2018/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Thông tư số 82/2018/TT-BTC:

Một số hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Quyết định số 1479/QĐ-BTC:

Công bố văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính hết hiệu lực

Thông tư số 73/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn sử dụng tài chính trong quản lý công trình thủy lợi vốn Nhà nước

Thông tư số 69/2018/TT-BTC:

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa

Quyết định số 1529/QĐ-BTC:

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai

Thông tư số 80/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Quyết định số 1459/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực hải quan

Thông tư số 74/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền

Quyết định số 1323/QĐ-BTC:

Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính

Ngày 9/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1323/QĐ-BTC kèm theo Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính.