VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 31/2020/TT-BTC:

Sửa đổi Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Thông tư số 32/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Thông tư số 35/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nội địa

Thông tư số 33/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thông tư số 34/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Thông tư số 36/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP:

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Thông tư số 37/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư số 45/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/05/2020 do Bộ Tài chính ban hành quy định về mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

Thông tư số 44/2020/TT-BTC :

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh

Thông tư số 43/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu xuất bản phẩm

Quyết định số 437/QĐ-TTg:

Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định số 11/2020/QĐ-TTg:

Chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Quyết định số 445/QĐ-BTTTT

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 18/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Quyết định số 750/QĐ-BTP:

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác

Quyết định số 584/QĐ-BHXH:

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tư số 23/2020/TT-BTC:

Quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành.

Chỉ thị số 18/CT-TTg:

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Quyết định số 515/QĐ-TTg:

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020

Thông tư số 27/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư số 29/2020/TT-BTC

Thông tư số 29/2020/TT-BTC:

Công văn số 1020/BHXH-TCKT:

Bổ sung một số nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020

Công văn số 1071/BHXH-BT:

Cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Công văn số 1072/BHXH-CSYT:

Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế

Công văn số 1164/BHXH-CSBH:

Công văn về ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố

Công văn số 1165/BHXH-ST:

Công văn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động

Công văn số 1165/BHXH-ST ngày 13/4/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ngày gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động.