VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Công văn số 4733/BHXH-CSXH:

Chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội

Công văn số 4811/BHXH-CNTT:

Tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận gửi Bảo hiểm xã hội

Quyết định số 2474/QĐ-BHXH:

Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Quyết định số 1939/QĐ-TTg:

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành Bảo hiểm

Công điện số 119/CĐ-TTg:

Bảo đảm chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Thông tư số 33/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi

Thông tư số 37/2019/TT-NHNN:

Hướng dẫn về hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư số 32/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản

Thông tư số 34/2019/TT-NHNN:

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ

Thông tư số 34/2019/TT-NHNN ban hành ngày 31/12/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vĩ mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Thông tư 36/2019/TT-NHNN:

Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Nghị quyết số 02/NQ-CP:

Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Quyết định số 2/2020/QĐ-TTg:

Sửa đổi Quyết định 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV

Quyết định số 1124/QĐ-BXD:

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Quyết định số 32/QĐ-TTg:

Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh

Chỉ thị số 1/CT-TTg

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Quyết định số 91/QĐ-BTNMT:

Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

Quyết định số 05/2019/QĐ-KTNN:

Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán

Thông tư số 35/2019/TT-NHNN:

Quy định về hạch toán kế toán tài sản cố định của Ngân hàng Nhà nước

Thông tư số 35/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 quy định về hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 31/12/2019.

Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT:

Quy định về lưu mẫu giống cây trồng

Thông tư số 01/2020/TT-BCT:

Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020

Nghị quyết số 120/NQ-CP:

Ký thỏa thuận giữa Australia, Trung Hoa, Đại hàn Dân quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam

Thông tư số 90/2019/TT-BTC:

Sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

Thông tư số 01/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

Nghị định số 07/2020/NĐ-CP:

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN

Quyết định số 2468/QĐ-BHXH:

Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội

Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT:

Quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN:

Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu

Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.