VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 21/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ

Thông tư số 18/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính

Quyết định số 629/QĐ-BTC:

Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 557/QĐ-BTC:

Công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Bộ Tài chính

Quyết định số 456/QĐ-BTC:

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính

Quyết định số 350/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan

Thông tư số 14/2019/TT-BTC:

Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Thông tư số 03/2019/TT-BTC:

Nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

Thông tư số 11/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

Ngày 20/02/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Thông tư số 16/2019/TT-BTC:

Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Quyết định số 413/QĐ-BTC:

Quy chế phố hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Thông tư số 17/2019/TT-BTC:

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”

Thông tư số 13/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính

Thông tư số 12/2019/TT-BTC:

Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Thông tư số 09/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 01/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính

Thông tư số 04/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 268/QĐ-BTC:

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản bị tịch thu

Ngày 19/02/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 268/QĐ-BTC quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sử hữu toàn dân về tài sản và phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thum theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 cua Chính phủ.

Thông tư số 124/2018/TT-BTC:

Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện

Thông tư số 07/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015

Thông tư số 102/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Thông tư số 05/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Thông tư số 133/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước

Thông tư số 107/2018/TT-BTC:

Quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 126/2018/TT-BTC:

Sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

Thông tư số 123/2018/TT-BTC:

Quy định mới về cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng phát triển thủy sản

Thông tư số 136/2018/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN

Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 136/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.