VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 86/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục

Thông tư số 87/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Thông tư số 75/2018/TT-BTC:

Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Thông tư số 84 /2018/TT-BTC

Quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công

Thông tư số 85/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí NSNN cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Thông tư số 78/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Thông tư số 72/2018/TT-BTC:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia

Hướng dẫn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại SCIC

Thông tư số 82/2018/TT-BTC:

Một số hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Ngày 30/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Quyết định số 1479/QĐ-BTC:

Công bố văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính hết hiệu lực

Thông tư số 73/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn sử dụng tài chính trong quản lý công trình thủy lợi vốn Nhà nước

Thông tư số 69/2018/TT-BTC:

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa

Quyết định số 1529/QĐ-BTC:

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai

Thông tư số 80/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Quyết định số 1459/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực hải quan

Thông tư số 74/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền

Quyết định số 1323/QĐ-BTC:

Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính

Thông tư số 68/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi điều chỉnh mức lương cơ sở

Ngày 6/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ.

Quyết định số 1206/QĐ-BTC:

Phân cấp quản lý tài chính trong các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính

Thông tư số 63/2018/TT-BTC:

Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Thông tư số 81/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Thông tư số 64/2018/TT-BTC:

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Thông tư số 76/2018/TT-BTC:

Mức chi xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình đối với giáo dục đại học, nghề nghiệp

Thông tư số 58/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn mẫu cung cấp thông tin các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh

Thông tư số 79/2018/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Chỉ thị số 02/CT-BTC:

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính

Quyết định số 1480/QĐ-BTC:

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018

Ngày 22/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1480/QĐ-BTC về Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018.