VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 04/2019/QĐ-KTNN:

Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro

Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT:

Quy định mức giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT:

Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông

Thông tư số 35/2019/TT-NHNN:

Quy định về hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg:

Sửa đổi cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Nghị quyết số 01/NQ-CP:

Giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước

Nghị định số 03/2020/NĐ-CP:

Sửa đổi Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

Quyết định số 01/QĐ-BLĐTBXH:

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP:

Sửa đổi Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Thông tư số 04/2020/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư 132/2008/TT-BTC và Thông tư 05/2008/TT-BTC

Thông tư số 03/2020/TT-BTC:

Thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga

Thông tư số 02/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn về thực hiện việc sử dụng khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển

Quyết định số 29/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản

Quyết định số 108/QĐ-BCT:

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Quyết định số 27/QĐ-UBDT:

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

Nghị định số 09/2020/NĐ-CP:

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

Nghị định số 11/2020/NĐ-CP:

Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Quyết định số 163/QĐ-TTg :

Dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020

Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Chính phủ về giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thông tư số 91/2019/TT-BTC:

Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính của công ty đầu tư chứng khoán

Thông tư số 18/2019/TT-BLĐTBXH:

Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

Quyết định số 2562/QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính hoạt động ngân hàng thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP:

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Quyết định số 1556/QĐ-BHXH:

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của hệ thống Bảo hiểm Xã hội

Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH:

Hướng dẫn xác định chi phí sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện

Thông tư số 57/2019/TT-BCA:

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP:

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Quyết định số 1676/QĐ-TTg:

Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội

Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội.