Danh sách các tổ chức tư vấn định giá

Ngày 29/12/2016, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quyết định số 2814/QĐ-BTC kèm theo danh sách 64 tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2017.

Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế

Ngày 29/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2808/QĐ-BTC về bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Giá thuê tàu bay chuyên cơ thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước

Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2770/QĐ-BTC quy định giá tối đa thuê tàu bay phục vụ chuyến bay chuyên cơ theo phương thức Thủ tướng Chính phủ đặt hàng, giao kế hoạch cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện thanh toán bằng nguồn ngân sách trung ương.

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 333/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Quản lý tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 348/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025”.