Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 7/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.

Hướng dẫn thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan

Ngày 15/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1593/QĐ-BTC hướng dẫn thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu để thực hiện giám sát tự động hàng hóa có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.