Quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao

Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 233/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.