VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 68/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi điều chỉnh mức lương cơ sở

Quyết định số 1206/QĐ-BTC:

Phân cấp quản lý tài chính trong các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính

Thông tư số 63/2018/TT-BTC:

Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Thông tư số 81/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Thông tư số 64/2018/TT-BTC:

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Thông tư số 76/2018/TT-BTC:

Mức chi xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình đối với giáo dục đại học, nghề nghiệp

Thông tư số 58/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn mẫu cung cấp thông tin các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh

Thông tư số 79/2018/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Chỉ thị số 02/CT-BTC:

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính

Ngày 03/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính.

Quyết định số 1480/QĐ-BTC:

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018

Quy định về định dạng thông điệp trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp

Thông tư số 57/2018/TT-BTC:

Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản

Thông tư số 70/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu

Thông tư số 67/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Quyết định số 2199/QĐ-TCHQ:

Cơ cấu tổ chức của một số đơn vị trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Thông tư số 59/2018/TT-BTC:

Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Quyết định số 1230/QĐ-BTC:

Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng

Quyết định số 1229/QĐ-BTC:

Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài chính

Ngày 30/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1229/QĐ-BTC về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài chính.

Quyết định số 2128/QĐ-TCHQ:

Quy định nhiệm vụ của các phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại TP. Hồ Chí Minh

Quyết định số 1993/QĐ-TCHQ:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan

Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ:

Sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế tại cấp chi cục Hải quan

Quyết định số 1075/QĐ-BTC:

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định số 1080/QĐ-BTC:

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

Quyết định số 1066/QĐ-BTC:

Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định số 1059/QĐ-BTC:

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá

Quyết định số 1920/QĐ-TCHQ:

Sổ tay nghiệp vụ thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu

Quyết định số 1100/QĐ-BTC:

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính

Ngày 6/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1100/QĐ-BTC kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính.