VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 36/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP:

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Thông tư số 37/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư số 45/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

Thông tư số 44/2020/TT-BTC :

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh

Thông tư số 43/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu xuất bản phẩm

Quyết định số 437/QĐ-TTg:

Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định số 11/2020/QĐ-TTg:

Chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Quyết định số 445/QĐ-BTTTT

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 445/QĐ-BTTTT ngày 30/03/2020 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư số 18/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Quyết định số 750/QĐ-BTP:

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác

Quyết định số 584/QĐ-BHXH:

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tư số 23/2020/TT-BTC:

Quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Chỉ thị số 18/CT-TTg:

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Quyết định số 515/QĐ-TTg:

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020

Thông tư số 27/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư số 29/2020/TT-BTC

Thông tư số 29/2020/TT-BTC:

Công văn số 1020/BHXH-TCKT:

Bổ sung một số nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020

Công văn số 1020/BHXH-TCKT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ngày 30/3/2020 về việc bổ sung một số nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công văn số 1071/BHXH-BT:

Cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Công văn số 1072/BHXH-CSYT:

Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế

Công văn số 1164/BHXH-CSBH:

Công văn về ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố

Công văn số 1165/BHXH-ST:

Công văn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động

Thông tư số 24/2020/TT-BTC:

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC

Công văn số 2146/BYT-BH:

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19

Thông tư số 02/2020/TT-NHNN:

Hướng dẫn về hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa

Thông tư quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước

Quyết định số 98QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ tại bộ phận một cửa thuộc chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước

Quyết định số 98QĐ-NHNN ngày 31/3 /2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.