VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ:

Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ:

Quy trình miễn, giảm, hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 56/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thông tư số 55/2018/TT-BTC:

Quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường

Quyết định số 951/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ các vụ và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước

Quyết định số 953/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan

Quyết định số 950/QĐ-BTC:

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ thuộc UBCK Nhà nước

Thông tư số 52/2018/TT-BTC:

Quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quyết định số 952/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý nợ công của Bộ Tài chính

Ngày 19/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 952/QĐ-BTC kèm theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý nợ công của Bộ Tài chính.

Thông tư số 49/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

Thông tư số 54/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch 03 năm 2019 - 2021

Thông tư số 47/2018/TT-BTC:

Xác định giá cho thuê, giá khởi điểm quyền khai thác tài sản giao thông và thủy lợi

Thông tư số 46/2018/TT-BTC:

Quy định chi phí in, sao, chụp và gửi thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Thông tư số 39/2018/TT-BTC:

Thủ tục hải quan và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 38/2018/TT-BTC:

Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ:

Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 784/QĐ-BTC:

Phân công lĩnh vực phụ trách của lãnh đạo Bộ Tài chính

Quyết định số 803/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 28/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 803/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Thông tư số 28/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Thông tư số 45/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

Thông tư số 44/2018/TT-BTC:

Quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y, thẩm định chất lượng, an toàn thực phẩm

Thông tư số 36/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư số 50/2018/TT-BTC:

Quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo thủ tục xuất, nhập cảnh, quá cảnh

Thông tư số 43/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Thông tư số 40/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa DNNN

Thông tư số 41/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp

Thông tư số 31/2018/TT-BTC:

Xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

Ngày 30/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2018/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản.