Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế

Ngày 31/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2596/QĐ-TCHQ, sửa đổi Quyết định 384/QĐ-TCHQ quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan.

Quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ

Ngày 27/7/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 1583/QĐ-NHNN kèm theo Quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày 21/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.