Thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án bảo vệ môi trường

Ngày 10/02/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Ngày 06/02/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 28/12/2012 hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 24/01/2017 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTC hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính.

Hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Ngày 16/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BTC hướng dẫn Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.