VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 79/2018/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Chỉ thị số 02/CT-BTC:

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính

Quyết định số 1480/QĐ-BTC:

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018

Quy định về định dạng thông điệp trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp

Thông tư số 57/2018/TT-BTC:

Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản

Thông tư số 70/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu

Thông tư số 67/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Quyết định số 2199/QĐ-TCHQ:

Cơ cấu tổ chức của một số đơn vị trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Thông tư số 59/2018/TT-BTC:

Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Ngày 16/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Quyết định số 1230/QĐ-BTC:

Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng

Quyết định số 1229/QĐ-BTC:

Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài chính

Quyết định số 2128/QĐ-TCHQ:

Quy định nhiệm vụ của các phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại TP. Hồ Chí Minh

Quyết định số 1993/QĐ-TCHQ:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan

Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ:

Sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế tại cấp chi cục Hải quan

Quyết định số 1075/QĐ-BTC:

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định số 1080/QĐ-BTC:

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

Quyết định số 1066/QĐ-BTC:

Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định số 1059/QĐ-BTC:

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá

Ngày 02/07/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1059/QĐ-BTC về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá trực thuộc Cục Quản lý giá.

Quyết định số 1920/QĐ-TCHQ:

Sổ tay nghiệp vụ thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu

Quyết định số 1100/QĐ-BTC:

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính

Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ:

Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ:

Quy trình miễn, giảm, hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 56/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thông tư số 55/2018/TT-BTC:

Quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường

Quyết định số 951/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ các vụ và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước

Quyết định số 953/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan

Quyết định số 950/QĐ-BTC:

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ thuộc UBCK Nhà nước

Ngày 19/06/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 950/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 538/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.