VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định số 394/QĐ-BTC:

Phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công

Quyết định số 385/QĐ-BTC:

Quy định về mua sắm tập trung cấp bộ của Bộ Tài chính

Quyết định số 377/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP

Quyết định số 376/QĐ-BTC:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thời báo Tài chính Việt Nam

Quyết định số 372/QĐ-BTC:

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

Quyết định số 316/QĐ-BTC:

Quy chế công bố, niêm yết và cập nhật vào CSDL quốc gia các thủ tục hành chính

Thông tư số 25/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn liên quan đến thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Thông tư số 22/2018/TT-BTC:

Quản lý phí thẩm định điều kiện để cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá

Thông tư số 20/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 12/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân.

Thông tư số 19/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Thông tư số 18/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Thông tư số 23/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán

Quyết định số 286/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán

Quyết định số 413/QĐ-TCHQ:

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục Hải quan

Quyết định số 380/QĐ-TCHQ:

Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Tổng cục Hải quan

Quyết định số 297/QĐ-TCHQ:

Cơ cấu tổ chức của một số đơn vị trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội

Quyết định số 240/QĐ-TCHQ:

Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý cán bộ tập trung của ngành Hải quan

Quyết định số 201/QĐ-BTC:

Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính

Ngày 12/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 201/QĐ-BTC về Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính.

Quyết định số 185/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán

Thông tư số 13/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác điều ước, thỏa thuận quốc tế

Thông tư số 17/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Thông tư số 14/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Thông tư số 11/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư số 10/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn quy định về thu tiền sử dụng đất

Quyết định số 103/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản

Quyết định số 102/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản

Thông tư số 05/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy

Ngày 22/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BTC hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.