VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ:

Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 784/QĐ-BTC:

Phân công lĩnh vực phụ trách của lãnh đạo Bộ Tài chính

Quyết định số 803/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư số 28/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Thông tư số 45/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

Thông tư số 44/2018/TT-BTC:

Quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y, thẩm định chất lượng, an toàn thực phẩm

Thông tư số 36/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư số 50/2018/TT-BTC:

Quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo thủ tục xuất, nhập cảnh, quá cảnh

Thông tư số 43/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ngày 7/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Thông tư số 40/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa DNNN

Thông tư số 41/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp

Thông tư số 31/2018/TT-BTC:

Xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

Quyết định số 674/QĐ-BTC:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tối đa diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù

Thông tư số 32/2018/TT-BTC:

Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thông tư số 29/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Quyết định số 554/QĐ-BTC:

Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm

Quyết định số 1316/QĐ-TCHQ:

Chế độ quản lý, sử dụng máy vi tính chuyên dùng, máy in chuyên dùng

Quyết định số 526/QĐ-BTC:

Mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Ngày 16/04/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 526/QĐ-BTC về mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Thông tư số 37/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Thông tư số 34/2018/TT-BTC:

Quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Thông tư số 33/2018/TT-BTC:

Chế độ quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Thông tư số 27/2018/TT-BTC:

Chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Quyết định số 457/QĐ-BTC:

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công

Quyết định số 452/QĐ-BTC:

Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Thông tư số 30/2018/TT-BTC:

Sửa đổi một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư

Quyết định số 405/QĐ-BTC:

Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018

Quyết định số 394/QĐ-BTC:

Phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 27/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 394/QĐ-BTC về phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính