Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày 20/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC).

Danh sách các tổ chức tư vấn định giá (lần 2)

Ngày 19/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 119/QĐ-BTC kèm theo Danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2017 (lần 2).

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày 09/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 33/QĐ-BTC kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bộ Tài chính.