VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 1993/QĐ-TCHQ:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan

Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ:

Sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế tại cấp chi cục Hải quan

Quyết định số 1075/QĐ-BTC:

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định số 1080/QĐ-BTC:

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

Quyết định số 1066/QĐ-BTC:

Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định số 1059/QĐ-BTC:

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá

Quyết định số 1920/QĐ-TCHQ:

Sổ tay nghiệp vụ thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu

Quyết định số 1100/QĐ-BTC:

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính

Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ:

Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 28/6/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ về quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ:

Quy trình miễn, giảm, hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 56/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thông tư số 55/2018/TT-BTC:

Quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường

Quyết định số 951/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ các vụ và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước

Quyết định số 953/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan

Quyết định số 950/QĐ-BTC:

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ thuộc UBCK Nhà nước

Thông tư số 52/2018/TT-BTC:

Quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quyết định số 952/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý nợ công của Bộ Tài chính

Thông tư số 49/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 21/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 49/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thông tư số 54/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch 03 năm 2019 - 2021

Thông tư số 47/2018/TT-BTC:

Xác định giá cho thuê, giá khởi điểm quyền khai thác tài sản giao thông và thủy lợi

Thông tư số 46/2018/TT-BTC:

Quy định chi phí in, sao, chụp và gửi thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Thông tư số 39/2018/TT-BTC:

Thủ tục hải quan và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 38/2018/TT-BTC:

Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ:

Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 784/QĐ-BTC:

Phân công lĩnh vực phụ trách của lãnh đạo Bộ Tài chính

Quyết định số 803/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư số 28/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Ngày 28/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.