VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 34/2018/TT-BTC:

Quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Thông tư số 33/2018/TT-BTC:

Chế độ quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Thông tư số 27/2018/TT-BTC:

Chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Quyết định số 457/QĐ-BTC:

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công

Quyết định số 452/QĐ-BTC:

Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Thông tư số 30/2018/TT-BTC:

Sửa đổi một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư

Quyết định số 405/QĐ-BTC:

Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018

Quyết định số 394/QĐ-BTC:

Phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công

Quyết định số 385/QĐ-BTC:

Quy định về mua sắm tập trung cấp bộ của Bộ Tài chính

Ngày 23/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 385/QĐ-BTC quy định về mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính.

Quyết định số 377/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP

Quyết định số 376/QĐ-BTC:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thời báo Tài chính Việt Nam

Quyết định số 372/QĐ-BTC:

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

Quyết định số 316/QĐ-BTC:

Quy chế công bố, niêm yết và cập nhật vào CSDL quốc gia các thủ tục hành chính

Thông tư số 25/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn liên quan đến thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Thông tư số 22/2018/TT-BTC:

Quản lý phí thẩm định điều kiện để cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá

Thông tư số 20/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

Thông tư số 19/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Thông tư số 18/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Ngày 12/2/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô.

Thông tư số 23/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán

Quyết định số 286/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán

Quyết định số 413/QĐ-TCHQ:

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục Hải quan

Quyết định số 380/QĐ-TCHQ:

Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Tổng cục Hải quan

Quyết định số 297/QĐ-TCHQ:

Cơ cấu tổ chức của một số đơn vị trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội

Quyết định số 240/QĐ-TCHQ:

Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý cán bộ tập trung của ngành Hải quan

Quyết định số 201/QĐ-BTC:

Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính

Quyết định số 185/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán

Thông tư số 13/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác điều ước, thỏa thuận quốc tế

Ngày 06/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.