VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 72/2018/TT-BTC:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia

Hướng dẫn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại SCIC

Thông tư số 82/2018/TT-BTC:

Một số hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Quyết định số 1479/QĐ-BTC:

Công bố văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính hết hiệu lực

Thông tư số 73/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn sử dụng tài chính trong quản lý công trình thủy lợi vốn Nhà nước

Thông tư số 69/2018/TT-BTC:

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa

Quyết định số 1529/QĐ-BTC:

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai

Thông tư số 80/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Quyết định số 1459/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực hải quan

Ngày 21/8/2018, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quyết định số 1459/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính

Thông tư số 74/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền

Quyết định số 1323/QĐ-BTC:

Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính

Thông tư số 68/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi điều chỉnh mức lương cơ sở

Quyết định số 1206/QĐ-BTC:

Phân cấp quản lý tài chính trong các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính

Thông tư số 63/2018/TT-BTC:

Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Thông tư số 81/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Thông tư số 64/2018/TT-BTC:

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Thông tư số 76/2018/TT-BTC:

Mức chi xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình đối với giáo dục đại học, nghề nghiệp

Thông tư số 58/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn mẫu cung cấp thông tin các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh

Ngày 10/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2018/TT-BTC hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tư số 79/2018/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Chỉ thị số 02/CT-BTC:

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính

Quyết định số 1480/QĐ-BTC:

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018

Quy định về định dạng thông điệp trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp

Thông tư số 57/2018/TT-BTC:

Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản

Thông tư số 70/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu

Thông tư số 67/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Quyết định số 2199/QĐ-TCHQ:

Cơ cấu tổ chức của một số đơn vị trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Thông tư số 59/2018/TT-BTC:

Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Ngày 16/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.