VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Chỉ thị số 05/CT-BCT:

Triển khai giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

Nghị định số 20/2020/NĐ-CP:

Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP:

Sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

Chỉ thị số 9/CT-TTg:

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT:

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

Thông tư số 06/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Thông báo số 35/TB-VPCP:

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá

Thông tư số 07/2020/TT-BTC:

Quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam

Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03/02/2020 quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành.

Quyết định 130/QĐ-BTC:

Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính

Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT:

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Hướng dẫn thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Quyết định số 365/QĐ-BNN-TC:

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 399/QĐ-BVHTTDL:

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT:

Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích

Quyết định số 268/QĐ-TTg:

Phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020-2021

Quyết định số 272/QĐ-TTg:

Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng

Nghị quyết số 14/NQ-CP:

Quy định về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 03 Đại học

Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 20/02/2020 về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 03 Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng, dự kiến sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) do Chính phủ ban hành.

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg:

Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT:

Quy định về lập đề cương và dự toán đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Quyết định số 236/QĐ-BTC:

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính

Quyết định số 209/QĐ-BTC:

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Quyết định số 225/QĐ-BTC:

Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử

Quyết định số 2510/QĐ-BGTVT:

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn số 4733/BHXH-CSXH:

Chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội

Công văn số 4811/BHXH-CNTT:

Tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận gửi Bảo hiểm xã hội

Quyết định số 2474/QĐ-BHXH:

Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Quyết định số 2474/QĐ-BHXH ngày 31/12/2019 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trang/Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.