VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 185/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán

Thông tư số 13/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác điều ước, thỏa thuận quốc tế

Thông tư số 17/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Thông tư số 14/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Thông tư số 11/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư số 10/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn quy định về thu tiền sử dụng đất

Quyết định số 103/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản

Quyết định số 102/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản

Thông tư số 05/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy

Ngày 22/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BTC hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Thông tư số 04/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản

Quyết định số 235/QĐ-TCHQ:

Quy định xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan

Tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu Quý IV/2017

Quyết định số 169/QĐ-TCHQ:

Quy chế hoạt động của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan

Quyết định số 168/QĐ-TCHQ:

Chức năng, nhiệm vụ các tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan

Thông tư số 08/2018/TT-BTC:

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất

Thông tư số 06/2018/TT-BTC:

Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

Thông tư số 03/2018/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông

Ngày 12/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.

Thông tư số 02/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với khu kinh tế quốc phòng

Quyết định số 26/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế

Quyết định số 116/QĐ-TCHQ:

Kế hoạch triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan năm 2018

Thông tư số 146/2017/TT-BTC:

Quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino

Thông tư số 136/2017/TT-BTC:

Quản lý, sử dụng kinh phí đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường

Quyết định số 2715/QĐ-BTC:

Xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử

Thông tư số 135/2017/TT-BTC:

Quy định định mức hao hụt muối ăn dự trữ quốc gia

Quyết định số 4366/QĐ-TCHQ:

Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành Hải quan

Quyết định số 2722/QĐ-BTC:

Áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động

Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2722/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế.