Cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí NSNN thực hiện dự án “tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”

(Tài chính) Ngày 24/1, Liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư liên tịch số 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án “tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.

Hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án “tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016"

(Tài chính) Ngày 24/1, Liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư liên tịch số 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNN hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.