Đính chính Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý NSNN và Kho bạc

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 759/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách Nhà nước và kho bạc (TABMIS).

Đính chính Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu NSNN theo Nghị quyết 02/NQ-CP

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 755/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

(Tài chính) Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2013.

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ đối với Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP ngày 10/09/2012  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của  Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.