Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa

(Tài chính) Ngày 17/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 194/2013/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.