VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 399/QĐ-BVHTTDL:

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT:

Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích

Quyết định số 268/QĐ-TTg:

Phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020-2021

Quyết định số 272/QĐ-TTg:

Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng

Nghị quyết số 14/NQ-CP:

Quy định về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 03 Đại học

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg:

Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT:

Quy định về lập đề cương và dự toán đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Quyết định số 236/QĐ-BTC:

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính

Quyết định số 209/QĐ-BTC:

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 18/2/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 209/QĐ-BTC về việc kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Quyết định số 225/QĐ-BTC:

Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử

Quyết định số 2510/QĐ-BGTVT:

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn số 4733/BHXH-CSXH:

Chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội

Công văn số 4811/BHXH-CNTT:

Tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận gửi Bảo hiểm xã hội

Quyết định số 2474/QĐ-BHXH:

Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Quyết định số 1939/QĐ-TTg:

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành Bảo hiểm

Công điện số 119/CĐ-TTg:

Bảo đảm chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Thông tư số 33/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi

Thông tư số 37/2019/TT-NHNN:

Hướng dẫn về hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư số 37/2019/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 31/12/2019.

Thông tư số 32/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản

Thông tư số 34/2019/TT-NHNN:

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ

Thông tư 36/2019/TT-NHNN:

Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Nghị quyết số 02/NQ-CP:

Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Quyết định số 2/2020/QĐ-TTg:

Sửa đổi Quyết định 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV

Quyết định số 1124/QĐ-BXD:

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Quyết định số 32/QĐ-TTg:

Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh

Chỉ thị số 1/CT-TTg

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Quyết định số 91/QĐ-BTNMT:

Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/01/2020 của Bộ Tài nguyên Môi trường về Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020...