VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 138/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Thông tư số 131/2017/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng

Quyết định số 4195/QĐ-TCHQ:

Quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan

Quyết định số 2497/QĐ-BTC:

Phê duyệt đề án phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính

Quyết định số 4010/QĐ-TCHQ:

Quản lý phí phát hành ấn chỉ bán thu tiền của Tổng cục Hải quan

Thông tư số 133/2017/TT-BTC:

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Thông tư 132/2017/TT-BTC:

Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định 4129/QĐ-TCHQ:

Quy định tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra chuyên ngành hải quan

Quyết định 2465/QĐ-BTC:

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày 29/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2465/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Quyết định 1916/QĐ-TTg:

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định 4073/QĐ-TCHQ:

Quy trình giải quyết miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh, quốc phòng

Thông tư 126/2017/TT-BTC:

Chế độ báo cáo, công khai thông tin nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia

Quyết định 2399/QĐ-BTC:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Quyết định 2396/QĐ-BTC:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định 1873/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho hai tỉnh Yên Bái, Hòa Bình

Quyết định 1842/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 1841/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định

Ngày 17/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1841/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định.

Thông tư 121/2017/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Quyết định 2413/QĐ-BTC:

Quy chế trao đổi thông tin, phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và Thuế

Quyết định 2349/QĐ-BTC:

Sửa đổi quy chế quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc Bộ Tài chính

Quyết định 2389/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý công sản

Quyết định 2386/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá

Quyết định 2362/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế về quản lý thuế

Quyết định 2327/QĐ-BTC:

Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính

Thông tư 114/2017/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 113/2017/TT-BTC:

Chế độ quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Ngày 20/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 113/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.