VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 1230/QĐ-BTC:

Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng

Quyết định số 1229/QĐ-BTC:

Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài chính

Quyết định số 2128/QĐ-TCHQ:

Quy định nhiệm vụ của các phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại TP. Hồ Chí Minh

Quyết định số 1993/QĐ-TCHQ:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan

Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ:

Sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế tại cấp chi cục Hải quan

Quyết định số 1075/QĐ-BTC:

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định số 1080/QĐ-BTC:

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

Quyết định số 1066/QĐ-BTC:

Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định số 1059/QĐ-BTC:

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá

Ngày 02/07/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1059/QĐ-BTC về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá trực thuộc Cục Quản lý giá.

Quyết định số 1920/QĐ-TCHQ:

Sổ tay nghiệp vụ thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu

Quyết định số 1100/QĐ-BTC:

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính

Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ:

Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ:

Quy trình miễn, giảm, hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 56/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thông tư số 55/2018/TT-BTC:

Quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường

Quyết định số 951/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ các vụ và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước

Quyết định số 953/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan

Quyết định số 950/QĐ-BTC:

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ thuộc UBCK Nhà nước

Ngày 19/06/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 950/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 538/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông tư số 52/2018/TT-BTC:

Quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quyết định số 952/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý nợ công của Bộ Tài chính

Thông tư số 49/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

Thông tư số 54/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch 03 năm 2019 - 2021

Thông tư số 47/2018/TT-BTC:

Xác định giá cho thuê, giá khởi điểm quyền khai thác tài sản giao thông và thủy lợi

Thông tư số 46/2018/TT-BTC:

Quy định chi phí in, sao, chụp và gửi thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Thông tư số 39/2018/TT-BTC:

Thủ tục hải quan và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 38/2018/TT-BTC:

Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ:

Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 18/5/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.