Công văn số 4542/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thanh khoản tờ khai

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4542/TCHQ-TXNK
V/v thanh khoản tờ khai

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 991/HQTN-KTSTQ ngày 31/7/2012 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc doanh nghiệp đưa tờ khai nhập khẩu có ngày đăng ký sau vào thanh khoản cho các tờ khai xuất khẩu có ngày đăng ký trước, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc ấn định thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế; Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ; Điều 23 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp Công ty TNHH Katagiri Industry (Việt Nam) (doanh nghiệp chế xuất) sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ nội địa để sản xuất xuất khẩu nhưng không làm thủ tục hải quan; lượng nguyên liệu trên sổ sách thanh khoản với cơ quan hải quan thể hiện còn tồn trong kho của doanh nghiệp nhưng thực tế không còn tồn trong kho thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

2. Về xử phạt vi phạm hành chính.

Việc doanh nghiệp chế xuất mua hàng hóa từ nội địa nhưng không làm thủ tục hải quan, sử dụng hàng hóa không đúng quy định là vi phạm pháp luật về hải quan. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh xác định rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục