Công văn số 4711/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực cảng biển quốc tế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4711/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực cảng biển quốc tế

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 5123/HQHP-GSQL ngày 29/8/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về vướng mắc khi thực hiện thủ tục thành lập kho ngoại quan ngoài khu vực cảng biển quốc tế của Công ty cổ phần Hùng Cường địa điểm tại: Đường K9, Phường Đông Hải 2, Q Hải An, TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các trường hợp xin thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực quy định tại khoản 2 điều 22 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã có các công văn chỉ đạo tại trường hợp xin thành lập kho ngoại quan của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình địa chỉ: Tân Dương, Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ nội dung công văn để trả lời doanh nghiệp và triển khai thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Theo Tổng cục Hải quan

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu