VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định 2814/QĐ-BTC:

Danh sách các tổ chức tư vấn định giá

Ngày 29/12/2016, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quyết định số 2814/QĐ-BTC kèm theo danh sách 64 tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2017.

Theo Quyết định, các tổ chức tư vấn định giá có tên trong Danh sách công bố tại Điều 1 được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

Các tổ chức tư vấn định giá có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 và Thông tư số 205/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017 và thay thế Quyết định số 2800/QĐ-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2814/QĐ-BTC.

Có thể bạn quan tâm