VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 292/2016/TT-BTC:

Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Thông tư 292/2016 hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán với các quy định về cập nhật kiến thức, chấp thuận tổ chức cập nhật kiến thức hằng năm và giờ cập nhật kiến thức.

1. Đối tượng, nội dung, tài liệu và hình thức cập nhật kiến thức:

Đối tượng cập nhật kiến thức hàng năm là kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Nội dung cập nhật kiến thức hằng năm là: Quy định pháp luật về kế toán, thuế, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán; quy định pháp luật có liên quan về kỹ năng quản lý, kinh nghiệm thực hành kế toán; kinh tế, tài chính, kiểm toán; chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế; các kiến thức khác liên quan.

Thông tư cũng quy định về hình thức cập nhật kiến thức, theo đó kế toán viên tham gia cập nhật kiến thức tại các lớp học do hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán; cơ sở đào tạo; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tổ chức.

Thời gian cập nhật kiến thức kế toán là 40 giờ/năm trước năm hành nghề. Riêng người không hành nghề dịch vụ kế toán từ 24 tháng trở lên thì phải cập nhật kiến thức ít nhất 80 giờ trong 2 năm trước năm hành nghề.

 2. Điều kiện để được chấp thuận tổ chức cập nhật kiến thức:

Để được chấp thuận là tổ chức cập nhật kiến thức thì cần phải kế hoạch, chương trình cập nhật kiến thức phù hợp; có đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng đào tạo.

Ngoài ra, mỗi loại hình tổ chức cập nhật kiến thức còn phải đáp ứng các điều kiện khác, cụ thể:

- Hội nghề nghiệp phải có quy chế cập nhật kiến thức cho kế toán viên; có bộ phận chuyên trách tổ chức cập nhật kiến thức và việc cập nhật kiến thức cho kế toán viên được ghi trong chương trình công tác hàng năm.

- Cơ sở đào tạo phải có chuyên ngành đào tạo từ trình độ đại học trở lên về các nội dung cập nhật kiến thức.

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tự tổ chức cập nhật kiến thức phải có từ 10 nhân viên chuyên nghiệp trở lên; có bộ phận chuyên trách đào tạo về cập nhật kiến thức và có quy chế đào tạo, cập nhật kiến thức cho kế toán viên.

3. Tính giờ cập nhật kiến thức:

1 giờ học bằng 1 giờ cập nhật kiến thức; 1 giờ giảng cập nhật kiến thức cho kế toán viên bằng 1,5 giờ cập nhật kiến thức. Không được học hoặc giảng quá 04 giờ/buổi, 08 giờ/ngày.

Kế toán viên chỉ được tham gia học các lớp do tổ chức nghề nghiệp quốc tế tổ chức tối đa  20 giờ/năm.

 4. Trách nhiệm đối với việc cập nhật kiến thức kế toán hàng năm

Tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính về kế hoạch, chương trình cập nhật kiến thức năm sau chậm nhất ngày 31/7 hàng năm. Bên cạnh đó, phải gửi “Báo cáo kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức kế toán viên” chậm nhất là 05 ngày làm việc sau mỗi lớp học cập nhật. Chậm nhất là ngày 25/8, phải gửi “Báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức kế toán viên” cho Bộ Tài chính.

Kế toán viên phải tham gia cập nhật kiến thức và phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính các dấu hiệu sai phạm trong quá trình tổ chức lớp học.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, thay thế các quy định về cập nhật kiến thức tại Thông tư 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007 của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 292/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm