VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 233/2016/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 233/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

Thông tư này hướng dẫn một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP về bình ổn giá; định giá của Nhà nước; hiệp thương giá; kiểm tra yếu tố hình thành giá; kê khai giá.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 233/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm