Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn thi hành nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014

(Tài chính) Ngày 5/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 187/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014.

Theo Thông tư trên, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần do các bộ, ngành, địa phương làm đại diện chủ sở hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị (nếu có) quy định tại Điều này gồm: Số cổ tức được chia theo quyết toán tài chính năm 2013 và năm 2014 (bao gồm cả số cổ tức tạm chia của năm 2013, năm 2014); Số cổ tức của các năm trước được chia trong năm 2013, năm 2014.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 187-2013-TT-BTC.doc

Có thể bạn quan tâm