VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 96/2015/TT-BTC :

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

(Taichinh) - Ngày 22/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các thông tư về thuế.

Theo Thông tư, về chuyển lỗ năm tiếp theo giữa các loại thu nhập tính thuế, như:DN trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC). Sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo, trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì DN phải chuyển vào thu nhập của chính các hoạt động này, nếu chuyển không hết thì được chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác), từ năm 2014 trở đi.

Mời xem nội dung Thông tư: thong_tu_96-2015-tt-btc_KNXN.doc
Có thể bạn quan tâm