VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định số 413/QĐ-TCHQ:

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục Hải quan

Ngày 12/02/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 413/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tổng cục Hải quan.

Theo Quyết định, Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong ngành Hải quan.

Kế hoạch cũng xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị Hải quan các cấp (Tổng cục, Cục, Chi cục, Đội thuộc Chi cục và tương đương) trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật, tham nhũng, lãng phí trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Cũng theo Quyết định, việc triển khai thực hiện công tác PCTN, lãng phí phải bám sát vào nội dung Luật PCTN; Luật THTK, CLP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan;
Thực hiện công tác PCTN, THTK, CLP là việc làm thường xuyên, liên tục của người đứng đầu đơn vị từ việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện định kỳ, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện tốt; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; phát hiện sai phạm tiêu cực, tham nhũng để kiên quyết xử lý theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 413/QĐ-TCHQ.
Có thể bạn quan tâm