VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 1229/QĐ-BTC:

Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài chính

Ngày 30/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1229/QĐ-BTC về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài chính gồm 13 thành viên, đứng đầu là ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ tài chính, Trưởng ban. Ban có Bộ phận thường trực, Tổ giúp việc và 3 tiểu ban.
Các thành viên của Ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ và hoạt động của Ban theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3234/QD-BTC ngày 12/12/2016 cua Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1229/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM